Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6734
Title: จัดงาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” เสน่ห์พหุวัฒนธรรม มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566
Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Keywords: พหุวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
อัตลักษณ์
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การแสดงพื้นบ้าน
ศิลปหัตกรรม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Issue Date: Feb-2566
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Description: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน The charm of cultural diversity “เสน่ห์พหุวัฒนธรรม” มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566 ภายใต้ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม และนักศึกษากว่า 50 สาขาวิชาของแต่ละหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นราธิวาส นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน สร้างความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมประจำถิ่นและอัตลักษณ์ของเสน่ห์แต่ละวัฒนธรรม ตลอดจนได้ซึมซับความเป็นวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งนักศึกษา ก็จะได้เรียนรู้ว่าในสังคมของเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ และได้นำไปต่อยอดในการเรียนการสอน เผยแพร่ในสื่อต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6734
Appears in Collections:8.4 รูปภาพ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 1.jpg393.65 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 2.jpg572.48 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 3.jpg498.16 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 4.jpg426.14 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 5.jpg604.64 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 6.jpg423.38 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 7.jpg488.51 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 8.jpg441.94 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 9.jpg462.4 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 10.jpg409.4 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 11.jpg581.39 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 12.jpg477.24 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 13.jpg473.83 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 14.jpg551.98 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 15.jpg435.54 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 16.jpg447.32 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 17.jpg348.83 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 18.jpg503.03 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 19.jpg477.14 kBJPEGView/Open
งาน “THE CHARM OF CULTURAL DIVERSITY” 20.jpg557.64 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.