Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6439
Title: การผลิตสื่อการสอนออนไลน์โดยใช้โทรศัพท์มือถือในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ YRU e-Learning เป็นฐาน
Authors: นิภาภัทร์ ​กุณฑล, อีลีหย๊ะ สนิโซ
อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์
อิมรอน แวมง
Keywords: กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้
KM
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
การผลิตสื่อการสอนออนไลน์
Issue Date: 2565
Publisher: สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Description: กิจกรรม การนําเสนอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2022) ประเด็นการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6439
Appears in Collections:9.4.5 KM YRU FORUMItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.