Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6438
Title: SARABUN-BETA
Authors: กันตกาล อุรเคนทร์
ริซมา สาเม๊าะ
Keywords: ระบบบริหารจัดการเอกสารและหนังสือราชการ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงาน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
Microsoft Office
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์
Issue Date: 2565
Publisher: สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Description: กิจกรรม การนําเสนอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2022) ประเด็นการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6438
Appears in Collections:9.4.5 KM YRU FORUM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SARABUN Beta.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.