Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6437
Title: การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่สถานประกอบการ
Authors: นุรฟิตตรี หะยีดารียอ
บุรีซัน ยะปาร์
Keywords: การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
Issue Date: 2565
Publisher: สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Description: กิจกรรม การนําเสนอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KM YRU Forum 2022) ประเด็นการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6437
Appears in Collections:9.4.5 KM YRU FORUMItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.