Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5376
Title: การออกแบบชุดประจำจังหวัดโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
Other Titles: Designing 0f Provincial Dress by Using Cultural Asset for Promoting Yala Provinve
Authors: พอหทัย ซุ่นสั้น
Keywords: ชุดประจำจังหวัด
Issue Date: 2562
Abstract: ผ้าคือเครื่องนุ่งห่มที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของคนเรา มีวิวัฒนาการควบคู่กับความ เจริญของมนุษยชาติ ซึ่งมีวิธีการสร้างลวดลาย ที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ โดยได้รับอิทธิพล จากขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและแรงบันดาลใจ การออกแบบลายผ้าถือเป็นศิลปะการถักทอ ชีวิตการเป็นอยู่ของคนลงบนเสื้อผ้า โดยใช้เวลา สถานที่ วัฒนธรรมและประเพณีเป็นพื้นฐานในการ สร้างสรรค์ โครงการวิจัยสร้างสรรค์การออกแบบชุดประจำจังหวัดโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งวิจัยสร้างสรรค์โครงการหนึ่งที่ได้นำแนวคิดในการนำภูมิปัญญาใน ท้องถิ่นร่วมกับแนวคิดในการออกแบบแฟชั่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา โดยมีจุดมุ่งหมายใน 3 ประเด็นคือ 1. สร้างองค์ความรู้ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย 2. ประชาสัมพันธ์ ให้คนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดยะลาเห็นถึงคุณค่าของผ้าพื้นเมือง3. สร้างอัตลักษณ์ให้กับท้องถิ่นการวิเคราะห์จ้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาวิเคราะห์เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การ ผลิตผ้าร่วมไปถึงการแต่งกายของคนในท้องถิ่น ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของแบบสอบถาม เกี่ยวกับความเกี่ยวกับความต้องการและความเป็นไปได้ในการออกแบบลวดลายผ้าและชุดประจำจังหวัด โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาโดยมีแบบสอบถามก่อนและหลังทำการออกแบบ ลวดลายผ้าและชุดสตรี ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นสุภาพสตรีที่อยู่ในวัยทำงานช่วงอายุระหว่าง 25 ปี – 55 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขต จังหวัดยะลา จำนวน 306 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1 สุภาพสตรีที่อยู่ในวัยทำงานช่วงอายุระหว่าง 25 ปี – 55 ปีจำนวน 300 คน กลุ่มที่ 2 นักออกแบบที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เพื่อประเมินความความต้องการ ความเป็นไปได้และความพึงพอใจต่อในการออกแบบลวดลาย ผ้าและชุดประจำจังหวัด ผ่านทางGoogle Form เพื่อให้ตัวแทนของจังหวัดยะลาคือนางงามนิบงสวมใส่ ในวันอำลาตำแหน่งเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ในงาน "ผ้าไทย ผ้าถิ่นยะลา"ประจำปีงบประมาณ 2562 แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการและความเป็นไปได้ในการออกแบบลวดลายผ้าและ ชุดประจำจังหวัดโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาชุดที่ 2 แบบสอบถามเพื่อคัดเลือกชุดประจำจังหวัด โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ จังหวัดยะลาในการแสดงแบบการแต่งกาย ในงาน “ผ้าไทย ผ้าถิ่นยะลา”ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของชุดประจำจังหวัด โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ในการแสดงแบบการแต่งกาย ในงาน “ผ้าไทย ผ้าถิ่นยะลา”
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5376
Appears in Collections:4.05 วิจัยItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.