Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5250
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorรอมยี มอหิ-
dc.contributor.authorสุพร สุนทรนนท์-
dc.date.accessioned2021-12-24T03:45:45Z-
dc.date.available2021-12-24T03:45:45Z-
dc.date.issued2559-09-15-
dc.identifier.urihttp://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5250-
dc.description.abstractโครงการโรงเรียนต้นแบบ 5 ภาษา กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย 5 ภาษา” ได้รับการอนุมัติให้ดำเนิน โครงการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 300,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลาได้พัฒนาทักษะทางภาษาและส่งเสริมให้เยาวชนใน ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา มีทักษะการใช้ภาษาได้ อย่างถูกต้องและสามารถนำทักษะนั้นไปปรับใช้กับการสื่อสารชีวิตประจำวันของตนเองต่อไปได้โดยจัด กิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย 5 ภาษา”ซึ่งมีกิจกรรมที่แยกย่อยเป็นฐานปฏิบัตการฝึก มัคคุเทศก์ จำนวน 7 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยภาษาไทย ฐานที่ 2 ฐานกิจกรรม มัคคุเทศก์น้อยภาษาอังกฤษ ฐานที่ 3 ฐานกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยภาษามลายูฐานที่ 4 ฐานกิจกรรมมัคคุเทศก์ น้อยฐานที่ 5 ฐานกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยภาษาอาหรับ ฐานที่ 6 ฐานกิจกรรมสื่อน่ารู้ น่าเรียน และฐานที่ 7 ฐานสื่อสารให้ฉันฟัง และการเข้ากลุ่มเพื่อร่วมกันอภิปรายผลงานของเยาวชนที่ได้ฝึกปฏิบัติจากวิทยากร มี กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในพื้นที่ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 60 คน ดำเนินการใน ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ณห้องประชุมบราแง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณาจารย์สังกัดหลักสูตรทางภาษา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาอาหรับ และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการได้ จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการฝึกฝนเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับความรู้ในด้านทักษะการใช้ภาษาในการ สื่อสารนอกจากนี้ได้มีการประเมินความพึงพอใจ พบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด กิจกรรม/โครงการอยู่ในระดับดีมากen_EN
dc.publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาen_EN
dc.subjectบริการวิชาการ-
dc.subjectโรงเรียนต้นแบบ-
dc.titleโครงการโรงเรียนต้นแบบ 5 ภาษา กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย 5 ภาษา”en_EN
dc.typeWorking Paperen_EN
Appears in Collections:4.03 บริการวิชาการItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.