Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5234
Title: โครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”
Authors: ฐานนท์ มณีนิล
สุพร สุนทรนนท์
เวคิน วุฒิวงศ์
Keywords: โครงการบริการวิชาการ
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Abstract: หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการ วิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณบำรุงการศึกษา จำนวน 53,700 บาท มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องกฎหมายที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อเสริมองค์ความรู้ใหม่ให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจการศึกษาด้านกฎหมาย และเพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และ ปวส. (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 220 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง นอกจากนี้ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชน โครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ดังนี้ 1. เชิงปริมาณ 1.1 ผลผลิตของโครงการ 1.1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนระดับชั้น ปวช. (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และ ปวส. (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 220 คน 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการ 1.2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน นักเรียนระดับชั้น ปวช. (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และ ปวส. (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 220 คน มีความพึงพอใจในโครงการอยู่ที่ระดับ 4.23 ระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ควรมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อสามารถวัดความสำเร็จและมีการนำโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อไป 2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรติดตามผลการใช้ประโยชน์จากโครงการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาให้กับประชาชน ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5234
Appears in Collections:4.03 บริการวิชาการItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.