Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5225
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorซูไรดา เจะนิ-
dc.contributor.authorสุพร สุนทรนนท์-
dc.contributor.authorเวคิน วุฒิวงศ์-
dc.date.accessioned2021-12-24T03:45:35Z-
dc.date.available2021-12-24T03:45:35Z-
dc.date.issued2560-
dc.identifier.urihttp://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5225-
dc.description.abstractโครงการบริการวิชาการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินโครงการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จานวน 23,445 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนให้แก่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาทักษะการเขียนของตนให้ดีและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดยะลา เพื่อให้เยาวชนมีศักยภาพในการเขียน และมีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและสามารถนาทักษะนั้นไปปรับใช้กับการสื่อสารชีวิตในประจาวันของตนเองต่อไปได้ โดยกิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรม “ค่ายเยาวชนพัฒนาท้กษะ การเขียนทางภาษาไทย”ซึ่งมีกิจกรรมที่แยกย่อยเป็นฐานปฏิบัตการฝึกเขียน จานวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานภาษาไทยกับการเขียน ฐานที่ 2 ฐานเรื่องสั้นน่าอ่าน ฐานที่ 3 ฐานเขียนเรื่องสั้น ฐานที่ 4 ฐานนาเสนองานเขียน และการเข้ากลุ่มเพื่อร่วมกันอภิปรายผลงานของเยาวชนที่ได้ฝึกปฏิบัติจากวิทยากร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในจังหวัดยะลา จานวน 30 คน ดาเนินการในระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณาจารย์สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการได้จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ถือเป็นการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการเขียน ต้องการฝึกฝนเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรู้ทางการเขียนและเกิดทักษะการเขียนประเภทต่าง ๆ ได้ รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการเขียน นอกจากนี้ได้มีการประเมินทักษะการเขียนของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการเขียนอยู่ในระดับที่ดี และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการร้อยละ 95.40 อยู่ในระดับดีมากen_EN
dc.publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาen_EN
dc.subjectโครงการให้บริการวิชาการen_EN
dc.titleโครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยen_EN
dc.typeWorking Paperen_EN
Appears in Collections:4.03 บริการวิชาการItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.