Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5207
Title: โครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”
Authors: ฐานนท์ มณีนิล
สุพร สุนทรนนท์
เวคิน วุฒิวงศ์
Keywords: โครงการบริการวิชาการ
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Abstract: หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการ วิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 45,000บาท มีวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องกฎหมายที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเพื่อเสริมองค์ความรู้ใหม่ให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจการศึกษาด้านกฎหมาย และ เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ คือ นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนราสิขาลัย จำนวน 220 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ ห้องประชุมโรงเรียนนราสิขาลัย นอกจากนี้ได้มี การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชน โครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ดังนี้ 1.เชิงปริมาณ1.1 ผลผลิตของโครงการ 1.1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนราสิขาลัย จำนวน 220 คน1.2 ผลลัพธ์ของโครงการ1.2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนราสิขาลัย จำนวน 200 คน มีความพึงพอใจในโครงการอยู่ที่ระดับ 4.23 ระดับมากและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1.ควรมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อสามารถวัดความสำเร็จและมีการนำโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อไป 2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรติดตามผลการใช้ประโยชน์จากโครงการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/5207
Appears in Collections:4.03 บริการวิชาการ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8. บริการกฏหมายสู่ชุมชน.pdf4.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.