3.01 บทความวิจัย Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-12ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อทักษะการปฏิบัติการละหมาด รายวิชาอิสลามศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มูฮัมหมัดฟัรกีย์ อีแมดะซอ; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; ยามีละห์ โต๊ะแม
2564-12ผลของการใช้นิทานเรื่องสั้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ อัลหะดีษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อาอีเซ๊าะ อุเซ็ง; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; อับดุลรอแม สุหลง
2564-12พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2นูรียะห์ หะแว; จรุณี เก้าเอี้ยน; นิตยา เรืองแป้น
2564-12การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาอรรถธิบายอัลกุรอานกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับสื่อ มัลติมีเดียท ี่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1นัจวา มามุ; อับดุลรอแม สุหลง; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
2564-12การพัฒนาชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย P3-RMA ที่ส่งผลต่อการ ทดสอบทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน FFST ของนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาฌัชสกร คงชีวสกุล
2564-12การพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุรอานแบบนูรอนียะห์โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Motion Infografic) ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มูลนิธิสตรีมลายูเพื่อพัฒนาการศึกษาซาฮีดะห์ มูซอ; ยามีละห์ โต๊ะแม; อับดุลรอแม สุหลง
2564-12ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) ที่มีผลต่อความสามารถในการ ท่องจำอัลกุรอาน สำหระบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ยุสรอน เจะนุ; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; อับดุลรอแม สุหลง
2564-12การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาอัลฟิกฮ ์ สำหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตำบลยุโป อำเภอเมือง จ ังหวัดยะลามูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; อับดุลรอแม สุหลง; ยามีละห์ โต๊ะแม
2565-04การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การคิดแก้ปัญหาผ่านตัวเลขเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5พรรณี แพงทิพย์; สิทธิชัย แพงทิพย์
2564-12การพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุรอานโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสำหรับนักเรียน ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1ธีรวัฒน์ มูเก็ม; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; ยามีละห์ โต๊ะแม
2556การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้สาระอัล-กรุอานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อุไรรัตน์ ยามาเร็ง; อับดุลฮากัม เฮงปิยา; อับโดรอสัก มะลาเฮง
2558ผู้บริหารกับการพัฒนาตนด้วยการรู้จักตนเองและตระหนักในความมีคุณค่าแห่งตนนิตยา เรืองแป้น
2556MetrosexualSamsoo Sa-U
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะการคิดนอกกรอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ้งลาวัณย์ จันรัตนา
2559-09ผลของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนแบบทวิภาษาโดยภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อของ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาฟารีดา สุบินวิภู
2556ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประสบการณ์ในงาน และสถานการณ์ความไม่สงบกับความผูกพันต่อองค์กรของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
2555รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาศภุลักษณ์ สินธนา; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อรวรรณ กมล
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการบริหารงานตามภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จรุณี เก้าเอี้ยน
2559ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
2559-09การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเอง ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินของ โรงพยาบาลสุคิริน ด้วยเทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC)บุญสิทธ์ ไชยชนะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24