Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4510
Title: อัตลักษณ์นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Authors: ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์
ฐานกุล กุฏิภักดี
นิริันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
Keywords: อัตลักษณ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Issue Date: 2018
Publisher: วารสาร ศึกษาศาสตร์ ปริทัศน์
Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์และการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม จากภาคีผู้เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ประจําสาขา และนักศึกษาปัจจุบัน กลุ่มละ 3 คน รวม 4 กลุ่ม ทําให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษารวม 12 คน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) อัตลักษณ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษามลายู มีจิตอาสา เก่งการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และมีเครือข่ายทางธุรกิจ 2) การส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตด้านรายวิชาเรียนควรเพิ่มวิชาการจัดการการตลาดสมัยใหม่ โดยเน้นการมีเครือข่ายทางธุรกิจซึ่งเป็นสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ ส่วนวิชาเอกเลือกควรเพิ่มรายวิชาดังนี้ ภาษาอังกฤษและภาษามลายูซึ่งภาษาทางการที่ใช้ในประเทศมาเลเซีย นอกจากยังเป็นภาษาทางการที่ใช้กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนอีกหลายประเทศ และวิชาการจัดการตลาดระหว่างประเทศและอาเซียนเนื่องจากสามจังหวัดชายแดนภาค ได้แก่ จังหวัด ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีความใกล้ชิดกับประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซียมีการทําการค้าชายแดนกันมาโดยตลอด 3) การส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมศึกษาดูงานนอก สถานที่เป็นเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาได้เห็นจากสภาพ การปฏิบัติงานจริง กิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการการค้าชายแดน (ระหว่างไทย – มาเลเซีย) เป็นการเปิดช่องทางการตลาดระหว่างประเทศในการเจรจาแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ และนายด่านชายแดน โดยการอบรมให้ความรู้กับธุรกิจการค้าชายแดนซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการธุรกิจ และควรจัดกิจกรรมสัมมนาวิจัยนานาชาติเกี่ยวกับธุรกิจชายแดนไทย – มาเลเซีย เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย คณาจารย์และผู้ประกอบการระหว่างประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวธุรกิจชายแดนไทย – มาเลเซีย
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4510
Appears in Collections:2.01 บทความวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246087-ไฟล์บทความ-861455-1-10-20201029.pdf157.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.