Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4156
Title: นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียคว้า 2 รางวัล การประกวดหนังสั้นสารคดีเชิงวัฒนธรรม โครงการโรงเรียนทำหนังสารคดีวัฒนธรรมปีที่ 2 เขตภาคใต้
Authors: ปทิตตา ดิษฐโส
อัมรัน เจ๊ะนิ
ศิริชัย นามบุรี
จันทนา มีชัยชนะ
พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
นโรดม กิตติเดชานุภาพ
Keywords: เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หนังสั้น
Issue Date: 17-Sep-2554
Description: ตามที่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 3 จำนวน 18 คน พร้อมด้วย ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้ร่วมโครงการวิจัย “โครงการโรงเรียนทำหนังสารคดีวัฒนธรรมปีที่ 2” เขตภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 และได้ร่วมนำเสนอผลงานหนังสั้นสารคดีเชิงวัฒนธรรมจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องกริชรามันห์ เรื่องมัสยิด 300 ปี (บ้านตะโละมาเนาะ) และเรื่องสายสัมพันธ์ต่างศาสนา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประกอบด้วย ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อาจารย์จันทนา มีชัยชนะ อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และอาจารย์นโรดม กิตติเดชานุภาพ ซึ่งทางโครงการจะพิจารณาคัดเลือกหนังที่ผ่านเกณฑ์เข้ารอบไปประกวดในระดับประเทศร่วมกันอีกครั้งภายในเดือนกันยายน 2554 และเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554 ทางโครงการค่ายอบรมการผลิตสื่อสารคดีทางวัฒนธรรมผ่านโครงการโรงเรียนทำหนังสารคดีวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยสถาบันรามจิตติ ก็ได้จัดงานประกาศผลรางวัลโรงเรียนทำหนังวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ณ โรงหนังเก่าวิกครูทวี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการประกวดหนังสั้นสารคดีเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สามารถคว้ารางวัลระดับภูมิภาคสามจังหวัดชายแดนใต้ได้ 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “สายสัมพันธ์ต่างศาสนา” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก เรื่อง “ตำนานกริชรามัน”
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4156
Appears in Collections:1.03 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMG_2809.JPG235.08 kBJPEGView/Open
IMG_8021.JPG2.19 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.