Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4025
Title: บุคลากรคณะวิทย์ฯ คว้า 3 รางวัลวันราชภัฏ 61
Authors: สุภา ยธิกุล
อดุลย์สมาน สุขแก้ว
แวอัสรี แวมายิ
Keywords: รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560
Issue Date: 14-Feb-2561
Description: เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 วันราชภัฏ 61 : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในงานมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 และพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ 61 ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้รับรางวัล ดังนี้ - รางวัลดีเด่น (ประเภทอาจารย์) ได้แก่ ผศ.สุภา ยธิกุล จากหลักสูตรคณิตศาสตร์ - รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างและสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว จากหลักสูตรฟิสิกส์ - รางวัลดีเด่น (ประเภทนักศึกษา) ประเภทบุคคลด้านวิชาการและสังคม ได้แก่ นายแวอัสรี แวมายิ จากหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4025
Appears in Collections:1.03 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMG_3669.JPG449.22 kBJPEGView/Open
IMG_3674.JPG467.13 kBJPEGView/Open
IMG_3678.JPG480.37 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.