Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4004
Title: คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
Authors: อาตีเราะห์ เจะมาซอ
คอลาณี มาโซ๊ะ
รุสลัน ดือเระ
สุภา ยธิกุล
อีสรามีน เวาะแม
กุลธิดา วาหะ
สัลวา อาแวบือซา
สารีปะห์ วาเด็ง
สุรดา สุรพงษ์
นัสมีย์ แวดาโอะ
มูนีเราะห์ สูนาอาเล๊าะ
อาฟีซา กอมิง
ฮุสนา อาลี
ไซนุง ระสิมะหะมิ
ลิลลา อดุลยศาสน์
ฮัมดี เซ็ง
รอฮานี มิ
นูรีซัน เดง
ฟาดีลา กะนาเปะ
รอฮานา สาแม็ง
ทัศนีย์ ซาเลง
สารีนา สาและ
อัชมาน อาแด
ประยูร ดำรงรักษ์
นูรซีลา เละนุ๊
นูรีย๊ะ เลาะแม
อามานี สามะ
โรสลีนา จาราแว
Keywords: รางวัล
โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรี
Issue Date: 14-May-2559
Description: เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเวทีนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SURN) ณ ห้อง 58101 อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการทำงานของสถาบันรามจิตติ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายวิจัยสังคมระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลงานวิจัยที่ดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 จาก 3 สถาบันร่วมนำเสนอ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ได้แก่ โครงการวิจัยการจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานการคิดทางคณิตศาสตร์นอกเวลาเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย นางสาวอาตีเราะห์ เจะมาซอ นางสาวคอลาณี มาโซ๊ะ และนายรุสลัน ดือเระ จากหลักสูตรคณิตศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา ยธิกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ได้แก่ โครงการวิจัยการใช้กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ในเขตพื้นที่ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย นายอีสรามีน เวาะแม นางสาวกุลธิดา วาหะ นางสาวสัลวา อาแวบือซา นางสาวสารีปะห์ วาเด็ง นางสาวสุรดา สุรพงษ์ นางสาวนัสมีย์ แวดาโอะ นางสาวมูนีเราะห์ สูนาอาเล๊าะ นางสาวอาฟีซา กอมิง นางสาวฮุสนา อาลี และนางสาวไซนุง ระสิมะหะมิ โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลผลงานวิจัยชมเชย ได้แก่ โครงการวิจัยการผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำทิ้งในกระบวนการแปรรูปน้ำยาง : กรณีศึกษาการผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำทิ้งในกระบวนการแปรรูปน้ำยางหมู่บ้านจาแบปะ ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย นายฮัมดี เซ็ง นางสาวรอฮานี มิ นางสาวนูรีซัน เดง นางสาวฟาดีลา กะนาเปะ นางสาวรอฮานา สาแม็ง นางสาวทัศนีย์ ซาเลง และนางสาวสารีนา สาและ จากหลักสูตรเคมี โดยมีอาจารย์อัชมาน อาแด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลนิทรรศการดีเด่น ได้แก่ โครงการวิจัยการแก้ปัญหาผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งของชุมชนบ้านโต๊ะพราน จังหวัดยะลา ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย นางสาวนูรซีลา เละนุ๊ นางสาวนูรีย๊ะ เลาะแม และนางสาวอามานี สามะ จากหลักสูตรฟิสิกส์ โดยมีอาจารย์โรสลีนา จาราแว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/4004
Appears in Collections:1.03 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05.JPG359.93 kBJPEGView/Open
06.JPG312.6 kBJPEGView/Open
08.JPG182.55 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.