Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 20 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-01รูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้านิมัศตูรา แว; วิชิต เรืองแป้น; วารุณี หะยีมะสาและ; นิสาพร มูหะมัด; นฤมล ทองมาก; อรรณพ สนธิไชย
2563-05การบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยในอนาคตรูซือมัน อาแวเง๊าะ; นิสาพร มูหะมัด; วิชิต เรืองแป้น; วารุณี หะยีมะสาและ; นฤมล ทองมาก
2561-06-21ระดับความคาดหวังด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ของนักเรียนในจังหวัดยะลา-ปัตตานี-นราธิวาสวรรณกัษมา ฮารน; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; นิสาพร มูหะมัด; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; อัชมาน อาแด
2562-02-07การศึกษาคุณภาพเครื่องสำอางที่ผลิตโดยกลุ่มผลิตเครื่องสำอางจังหวัดนราธิวาสนิสาพร มูหะมัด; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; อัชมาน อาแด; วรรณกัษมา ฮารน
2560-10-18การผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักมูลสัตว์ร่วมกับกากอ้อยอุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง; ปิยศิริ สุนทรนนท์; นิสาพร มูหะมัด
2562-02-07ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง; ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย; นิสาพร มูหะมัด
2563-01การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคตภัทรภร ชูปาน; วารุณี หะยีมะสาและ; วิชิต เรืองแป้น; นิสาพร มูหะมัด
2561-02-11วิจัยชั้นเรียน : การสอนแบบกึ่งโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; วรรณกัษมา ฮารน; นิสาพร มูหะมัด; อัชมาน อาแด
2562-07-20วิธีการสกัดสารประกอบฟีนอลิกที่เหมาะสมในเปลือกกล้วย 3 ชนิดเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางนิสาพร มูหะมัด; ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย; อุบล ตันสม
2562-03-13รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมวิสาหกิจชุมชนอาหารฮาลาลของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตลักขณา อาคุณซาดา; วิชิต เรืองแป้น; นิสาพร มูหะมัด; กูมัจดี ยามิรูเด็ง