Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-03-23การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยสุวิมล แซ่ก่อง
2560-09-28การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการแก้ไขปีญหาคอร์รัปชั่น: กรณีศึกษาตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลาฮาซัน มาหามะ; อับดุลฮาลีม ลือแมะ; สุวิมล แซ่ก่อง
2562-07-18การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย :กรณีศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาปฐมพร ไชยพรม; อดิศร หะยีสะมะแอ; อามีน หะยีดารียอกอฟฟาร; เหสามีซาอีมี เหสามี; สุวิมล แซ่ก่อง
2562การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษาต้าบลหน้าถ้า อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาปพน บุษยมาลย์; ศรินทร์ญา จังจริง; สุวิมล แซ่ก่อง; อิสยัส มะเก็ง; มะพาริ กะมูนิง; สุวิมล อิสระธนาชัยกุล; มุบดี อุเด็น
2563-12-02การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษาตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลาปพน บุษยมาลย์; ศรินทร์ญา จังจริง; สุวิมล แซ่ก่อง; อิสยัส มะเก็ง; มะพาริ กะมูนิง; สุวิมล อิสระธนาชัยกุล; มุบดี อุเด็น
2559-04-24บทบาทของผู้นําชุมชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ของกลุ่มเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มะพาริ กะมูนิง; มารุยูกี รานิง; ตายูดิน อุสมาน
2563-01-27การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิรีน จังหวัดนราธิวาสวริศรา เตบสัน; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; มะสับรี ยามา; ตายูดิน อุสมาน
2560-02การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโบราณสถาน : กรณีศึกษาโบราณสถาน บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีศรีประไพ อุดมละมุล; ซูลฟีกอร์ มาโซ; เวคิน วุฒิวงศ์; สุพัตรา รุ่งรัตน์; จริยา วงศ์กำแหง; ซอฟียะห์ แชลี
2561-01-28การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีคอยรูลอานวารี จิ; ซูลฟีกอร์ มาโซ; กมลวรรณ เค้าไพบูลย์
2564-03-05การพัฒนาคู่มือเลี้ยงนกเขาชวาเบื้องต้นอย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาสุพัตรา รุ่งรัตน์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; ยุทธนา กาเด็ม