Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 269 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-04การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย – ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม; ยะพา เจ๊ะนิ
2559-01-30แนวทางการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดนกเขาชวา กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุพัตรา รุ่งรัตน์
2558-12สร้างศิลป์ถิ่นใต้ เทิดไท้องค์ราชัน 88 พรรษา : รักในหลวงวินัย สุขวิน
2561-03-23การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยสุวิมล แซ่ก่อง
2560ทัศนคติต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียนและแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซำสีนาร์ ยาพา; อาซียะ วันแอเลาะ; มะนาวาวี มามะ; นุรฮูดา สะดามะ; อัฟฟาน สามะ
2560-09-28ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสฮับเส๊าะ น้อยทับทิม; อาฟาส หะยีอาบู; สุวิมล แซ่ก่อง
2559-11-22จิตสาธารณะและรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอารีฟ มะเกะ; สุไลมาน หะโมะ; ศรินทร์ญา จังจริง; อารยา ชินวรโกมล
2560ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนศรีประไพ อุดมละมุด; ซูลฟีกอร์ มาโซ; สมบัติ โยธาทิพย์; อานนท์ มุสิกวัณณ์; แวมามุ แวหะมะ
2559ภาษาและฉันทลักษณ์ในเพลงเรือภาคใต้ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
2563-11-07แนวทางและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน กรณีศึกษาจังหวัดยะลาฐานนท์ มณีนิล; วานิช ทองเกตุ; พล บุษษะ