Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-10การปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการของโรงเรียนต้นตันหยงอับดุลรอแม สุหลง; มูหำหมัดสุใหมี เฮงยามา; ยามีละห์ โต๊ะแม
2561การจัดการเรียนรู้รายวิชาการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไปโดยใช้โครงงานเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษายามีละห์ โต๊ะแม
2564-12ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อทักษะการปฏิบัติการละหมาด รายวิชาอิสลามศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มูฮัมหมัดฟัรกีย์ อีแมดะซอ; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; ยามีละห์ โต๊ะแม
2564-12การพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุรอานแบบนูรอนียะห์โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Motion Infografic) ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มูลนิธิสตรีมลายูเพื่อพัฒนาการศึกษาซาฮีดะห์ มูซอ; ยามีละห์ โต๊ะแม; อับดุลรอแม สุหลง
2564-12การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาอัลฟิกฮ ์ สำหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตำบลยุโป อำเภอเมือง จ ังหวัดยะลามูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; อับดุลรอแม สุหลง; ยามีละห์ โต๊ะแม
2564-12การพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุรอานโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสำหรับนักเรียน ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1ธีรวัฒน์ มูเก็ม; มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา; ยามีละห์ โต๊ะแม