Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี ภายใต้ทีม "KAME REROTEI" คว้ารางวัลชนะเลิศปวีณา เจะอารง; มีนา ระเด่นอาหมัด; นันทา จันทร์แก้ว; ละออ มามะ; มรีดา ปะดอนา; นางสาวนูรีซา มะนอฆอ; ไซนุง เจะโซะ; พาตานียะห์ หะมะ
2554การใช้กิจกรรมประกวดเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาการตลาด ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาอัปสร อีซอ
2558การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอประดับ 5 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ย์ภูตรา อาแล; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2560ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในจังหวัดยะลาบุศรอ นิแซ
2551การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของสตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน ในเขตกรุงเทพมหานครสาธิตา แก้วเหล็ก
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ภูตรา อาแล; สิรินธร ศานติประเสริฐ
2561การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบูรณาการ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอัปสร อีซอ
2560ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้เลือกใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเขตพื้นที่พระราม 9 กรุงเทพมหานครนาเดีย ดางีดิง