Browsing by Author อิมรอน แวมง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2557-07-11การประยุกต์ใช้สื่อ Social Media กับการเรียนการสอนอิมรอน แวมง; พรรณี แพงทิพย์; ศิริชัย นามบุรี; ปรีชา พังสุบรรณ; จันทนา มีชัยชนะ
2565การผลิตสื่อการสอนออนไลน์โดยใช้โทรศัพท์มือถือในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ YRU e-Learning เป็นฐานนิภาภัทร์ ​กุณฑล, อีลีหย๊ะ สนิโซ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; อิมรอน แวมง
2564-04-01การพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษา เรื่อง ผจญภัยบนแผนที่มหาสนุก เพื่อส่งเสริมทักษะอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มะรอซาลี มะลี; ซอฟวัน ด่านทวีลาภ; ฮูดา กาเว; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2566-02-21การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR : Augmented Reality) เรื่อง อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โซเฟีย มัดเลาะ; ตัสนิม สะมะแอ; อิมรอน แวมง
2563-02-06การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การโปรแกรมด้วย Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อารีฟีน มะแอ; ธีรภัทร ปิยะเขตร; อิมรอน แวมง
2564-04-01การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Micro: bit สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1คอลีฟะห์ มะสันติ; มูฮำหมัดอัสหัร เลาะเมาะ; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2563-09-17การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1อิมรอน แวมง; ยัสมูน สาและ
2563-07การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขอใช้บริการถ่ายสำเนาเอกสารทางวิชาการ ร่วมกับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอิมรอน แวมง; อิสมาแอล พิทักษ์ลาวัลย์; อัฟฟาน มิมอ; พรรณี แพงทิพย์
2564-04-01การศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)มูนีเร๊าะ ผดุง; อิมรอน แวมง; ณฤดี เนตรโสภา; พรรณี แพงทิพย์; อัจฉราพร ยกขุน; แพรวศรี เดิมราช; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; จันทนา มีชัยชนะ; กีรติ วงศ์อัครวินท์
2559-12การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอิมรอน แวมง; มูนีเร๊าะ ผดุง; พรรณี แพงทิพย์; ศิริชัย นามบุรี; ปรีชา พังสุบรรณ
2559-12-15การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรรณี แพงทิพย์; แพรวศรี เดิมราช; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2559-12การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรรณี แพงทิพย์; สิทธิชัย แพงทิพย์; แพรวศรี เดิมราช; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2564-03-09นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา และหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรย. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น "ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว"มูฮำหมัด ดอนิ; ซูไฮมีน เจ๊ะเซ็ง; สุไลมาน ดอเลาะ; อิรฟาน เจ๊ะมูดอ; นัสรอน สู; อามีน ยุนุ; ฮานาฟี อาลี; อิมรอน ละลิเพ็ง; มูฮัมหมัดไฟรูล อูมาร์; อุสมาน มาเล๊ะ; อิมรอน แวมง
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามะรอซาลี มะลี; ซอฟวัน ด่านทวีลาภ; ฮูดา กาเว; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2561-02-11ระบบสารสนเทศเพื่อการค้นหาข้อมูลสาขาวิชาและหอพักใกล้สถาบันการศึกษาคอลีฟะห์ มะสันติ; อลีมิน เจ๊ะอีซอ; อิมรอน แวมง
2559เครือข่ายสังคมออนไลน์อิมรอน แวมง
2557-07-11เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา การวิจัย การสืบค้นและการนำเสนอสำหรับเยาวชนจีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; ธนากร ปามุทา; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; ซอและ เกปัน; อิมรอน แวมง
2559-12แบบจําลองพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอับดุลเลาะ บากา; อรรถพล อดุลยศาสน์; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; สุลัยมาน เภอโส๊ะ; ุจีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อิมรอน แวมง; มูฮัมหมัด ปุ