Browsing by Author อับดุลเราะห์มาน สาและ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2562The Effect of Increasing Alcohol Excise Tax on Drinking Behavior of People in Thailandสุกฤษตา พุ่มแก้ว; มีนา ระเด่นอาหมัด; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; มานพ ทองไทย; อับดุลเราะห์มาน สาและ; เจนตา แก้วไฝ; ซูซัน หามะ
2562การพัฒนากระบวนการผลิตบ๊ะจ่างธัญพืชสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ปวีณา เจะอารง; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ชรีฮาน ยีแว; มูฮัมหมัด ปุ
2019-10-28การพัฒนากระบวนการผลิตบ๊ะจ่างธัญพืชสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตําาบลธารน้ำทิพย์ จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ณฏฐาระวี พงศ์กระพันธุ์; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; มูฮําาหมัด ปุ; ชรีฮาน ยีแว; เอกรัตน์ สุวรรณรัตน์
2563การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการตลาดของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดบ้านตาพะเยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ฐานกุล กุฏิภักดี; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ปวีณา เจะอา
2560การพัฒนาแนวทางการออกแบบแคตตาล็อกผ้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง; นันทรัตน์ นามบุรี; อัปสร อีซอ; อับดุลเราะห์มาน สาและ; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ธีรยุทธ มูเล็ง; ชรีฮาน ยีแว
2560การพัฒนาแนวทางการออกแบบแคตตาล็อกผ้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง; นันทรัตน์ นามบุรี; ธีรยุทธ มูเล็ง; อัปสร อีซอ; ชรีฮาน ยีแว; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2559การศึกษาอัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอุษณีย์ พรหมศรียา; ลาวัณย์ ทิพย์มาศ; อับดุลเราะห์มาน สาและ; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเลิศในการตรวจสอบภายในและความอยู่รอด ขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษ์สำหรับธุรกิจโรงแรมเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; สันติ อารักษ์คุณากร; อับดุลเราะห์มาน สาและ; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล
2560ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาสกัลยรัตน์ นิจจันทร์; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2560ปัจจัยภายในและระบบบัญชีบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุกฤษตา พุ่มแก้ว; เจนตา แก้วไฝ; มานพ ทองไทย; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2561ปัจจัยภายในและระบบบัญชีบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้สุกฤษตา พุ่มแก้ว; เจนตา แก้วไฝ; มานพ ทองไทย; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2559ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล
2561ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; มานพ ทองไทย; อับดุลเราะห์มาน สาและ; นาซีเราะ มูซอ; ฮัสเมาะ มะแส; นาเดีย หะยา; ซูไฮลา ปิ; ไดลามีย์ กามา
2561ผลกระทบการเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุราต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอับดุลเราะห์มาน สาและ; มานพ ทองไทย; สันติ อารักษ์คุณากร; พยอม ตอบประโคน; ซูซัน หามะ; สุกฤษตา พุ่มแก้ว
2562แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีนา ระเด่นอาหมัด; สุกฤษตา พุ่มแก้ว; สันติ อารักษ์คุณากร; มานพ ทองไทย; พยอม ตอบประโคน; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2018-08-10แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารจังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ดุษฎี นาคเรือง; วัชระ ขาวสังข์; ปิยะดา มณีนิล; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2561แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารจังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ดุษฎี นาคเรือง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ปวีณา เจะอารง; ภูริชาติ พรหมเต็ม; วัชระ ขาวสังข์; ปิยะดา มณีนิล
2562โครงการพัฒนาการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์โรตีกึ่งสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ Start upปวีณา เจะอารง; ธีรยุทธ มูเล็ง; ชรีฮาน ยีแว; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; รอมลี เจะดอเลาะ; อับดุลเราะห์มาน สาและ