Browsing by Author อดุลย์สมาน สุขแก้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2566-02-21กระถางเพาะชำที่ย่อยสลายได้จากเถ้าลอย ขุยมะพร้าวและกาบกล้วยอาริสวาณี แยนา; ซอบารียะห์ สะแลแม; ปัทมา พิศภักดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2564-01กระบวนการแปรสภาพชานอ้อยที่เหมาะสมด้วยวิธีการทางกายภาพร่วมกับเคมีเพื่อเป็นสับเสรทในการผลิตเอทานอลอดุลย์สมาน สุขแก้ว; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา
2560-05การตรวจวัดปริมาณค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี (40K, 226Ra และ 232Th) ในตัวอย่างข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง (Oryza Sativa) จังหวัดปัตตานี โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโทรเมตรีฮูเซ็ง ชายดานา; ไมมูน อินตัน; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ; ไซนับ ดอเลาะ
2560-07การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์222Rn ในตัวอย่างน้ำดื่มบริเวณชุมชนตลาดเก่าเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฮูเซ็ง ชายดานา
2561-02-11การทดสอบมาตรฐานการเสื่อมอายุและความแข็งแรงของถุงมือยางโดยการเปรียบเทียบวิธีการบ่ม ด้วยตู้อบทดสอบเร่งสภาวะอายุของชิ้นงานและตู้อบลมร้อนรุสมีนา ดอเลาะ; นุรมา ตือแป; พรพจน์ หนูทอง; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2560-04การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติ/กราฟีนคอมโพสิตอัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ไมมูน อินตัน; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2566-02-21การผลิตผงสีย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; นัสรียะห์ เจ๊ะฮะ; อัสมา ซีตือโม; ปัทมา พิศภักดิ์; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2563-02-06การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เหมาะสมจากผักตบชวาอดุลย์สมาน สุขแก้ว; อาอีซะห์ แกแซแอ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ฟาอิซ อีแต
2560-04การพัฒนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์-ลมร้อนสําหรับการทำแห้งกล้วยนาฟีละห์ กาแม; อามีเนาะห์ ดือราซอ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
2562การพัฒนาระบบอบแห้งส้มแขกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะอีลีหย๊ะ สนิโซ; สุไลมาน หะยีสะเอะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฮูเซ็ง ชายดานา; แวรุสนานี หะมะ; นูรีดา ลามอ
2562-02-07การลดความชื้นชิ้นส้มแขกด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายนูรีดา ลามอ; แวรุสนานี หะมะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2562-02-07การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ดูดซับกลิ่นจากชานอ้อยที่ผ่านการแปรสภาพอดุลย์สมาน สุขแก้ว; กัรตีนี ยาโงะ; ฟารีดา ทาเฮ; อนันต์ เจ๊ะยิ; อันวา เจ๊ะยิ
2560-04-19การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งจากปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของเรดอน-222 ในตัวอย่างน้ำดื่ม ด้วยเทคนิค RAD H2Oไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2560-10-18การศึกษาระยะพัฒนาการของเซลล์ไข่และการขยายพันธุ์ของปลาเลียหินสายพันธุ์การ์รา (Garra cambodgiensis) ด้วยเทคนิคเนื้อเยื่อวิทยาเพื่อการลงทุนในธุรกิจฟิชสปาอดุลย์สมาน สุขแก้ว; บุคอรี มะตูแก; สุรินทร บุญรอด; สุไหลหมาน หมาดโหยด
2560-04การสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคเนื้อแกะในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาฮาลีเมาะ เจะกา; ฮาฟี บูละ; ดาวุด โต๊ะหลง; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; บุคอรี มะตูแก
2561-07การแจกแจงความถี่ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติบริเวณทรายชายหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานีอดุลย์สมาน สุขแก้ว; ไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ
2564-03-03คณาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. รับรางวัลเพชรแห่งสยาม 2021 บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี 2021ปัทมา พิศภักดิ์; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561-01-17นักศึกษาฟิสิกส์คว้า 2 รางวัล ในงาน "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 61”อัสมะ หะยีบากา; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; นูรมา ดือแป; รุสมีนา ดอเลาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2561-06-21นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์คว้า 2 รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4อานีสะ หะยีดือราแม; วันอานีตา ฮะซา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ปาวีณา ดุลยเสรี; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; ณาซูลา มะนา; นูรีฮัน เปาะอีแตเยะ
2566-08-24นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 5th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2023 (iMITSIC 2023)นูรอัยนีย์ โตะกอแม; มูรณี ดอกา; ปัทมา พิศภักดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; อดุลย์สมาน สุขแก้ว