Browsing by Author สุนีย์ เครานวล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-03-31การพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามวิถีปกติใหม่อัปสร อีซอ; นันทรัตน์ นามบุรี; สุกฤษตรา พุ่มแก้ว; อรวรรณ กมล; สุนีย์ เครานวล; รอมลี เจะดอเลาะ
2564-08-15ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายค่าการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก ในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีถาวร ทองเพชร; วิชยาพร ทองเพชร; สุนีย์ เครานวล
2563รายงานวิจัยรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยบูรณาการการมีส่วนร่วมในชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตาบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสุนีย์ เครานวล; อนงค์ภัทร์ ประสิทธิ์ภัทรเวช; อนงค์ ภิบาล; อามีเนาะ มะทา; รจรีย์ คล้ายฉิม; จำลอง เครานวล; วันวิสา ชนะสิทธิ์
2563รายงานวิจัยรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยบูรณาการการมีส่วนร่วมในชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสุนีย์ เครานวล; อนงค์ภัทร์ ประสิทธิ์ภัทรเวช; อนงค์ ภิบาล; อามีเนาะ มะทา; รจรีย์ คล้ายฉิม; จำลอง เครานวล; วันวิสา ชนะสิทธิ์
2563-05รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3 อ ในโรงเรียนผู้สูงอายุนวรัตน์ ไวชมภู; สุนีย์ เครานวล; รัตติภรณ์ บุญทัศน์; เดียร์นา แม็ง
2562รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3 อ. ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลานวรัตน์ ไวชมภู; สุนีย์ เครานวล; รัตติภรณ์ บุญทัศน์; เดียร์นา แม็ง
2564-08-18ลักษณะการถูกทำร้ายของผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตในโรงพยาบาลพื้นที่ภาคใต้ตอนบนสุนีย์ เครานวล; วิชยาพร ทองเพชร; อนงค์ภัทร์ ประสิทธิ์ภัทรเวช; จำลอง เครานวล
2564-05-20อาจารย์สาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลระดับดีมาก ภาคบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 “วิจัยและนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19”สุนีย์ เครานวล