Browsing by Author สุธิดา เลขาวิจิตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2563Integrated Learning Innovationอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา เลขาวิจิตร์; ชรีฮาน ยีแว; อรวรรณ วรานันตกุล
2565การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุธิดา เลขาวิจิตร์
2564การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการส่งเสริมการตลาดของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีสุธิดา เลขาวิจิตร์
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; นันทรัตน์ นามบุรี; สุธิดา เลขาวิจิตร์; ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; มนัส สุทธิการ; ธีรยุทธ มูเล็ง
2562ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยวในตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาสุธิดา เลขาวิจิตร์
2563ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; สุธิดา เลขาวิจิตร์; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
2562อัตลักษณ์ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจโอทอป 5 ดาวอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา เลขาวิจิตร์; มนัส สุทธิการ; ชรีฮาน ยีแว; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
2559อัตลักษณ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุธิดา เลขาวิจิตร์