Browsing by Author สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนานวัตกรรมช่วยสร้างเสริมการขายร้านคาเฟร์ขนาดเล็กเพื่อเป็นต้นแบบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แวซำซูดิน แวดอกอ; นิมารูนี หะยีวาเงาะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; อมรเทพ มณีเนียม
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานตัดเย็บกลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าเพสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กําแพงดี; พอหทัย ซุ่นสั้น; พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ
2561การพัฒนาระบบอุปกรณ์ภายในโรงงานขนาดย่อมด้วยเทคโนโลยีไร้สายผ่านแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ภายใต้แนวคิดอินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่งชินวัจน์ งามวรรณากร; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; อมรเทพ มณีเนียม
2559การพัฒนาสื่อความจริงเสมือนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; แวซำซูดิน แวดอกอ; ปิยะดา มณีนิล; อมรเทพ มณีเนียม; ชินวัจน์ งามวรรณากร
2562การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในระดับตำบล จังหวัดยะลาเบญญาดา เหล่าธนถาวร; นิชาวดี ตานีเห็ง; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; อัลอามีน มะแต; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
2021-03-24การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการบริหารบุคลากร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; แวซำซูดิน แวดอกอ; ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อุมาพร เชิงเชาว์
2563การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการบริหารบุคลากรคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(APP FMS)สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; แวซำซูดิน แวดอกอ; ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อุมาพร เชิงเชาว์
2560การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของ SMEs ขนาดเล็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นิมารูนี หะยีวาเงาะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2563การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; อมรเทพ มณีเนียม; สัสดี กำแพงดี; ปิยะดา มณีนิล
2558ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มในประเทศไทยนันทรัตน์ นามบุรี; ฐานกุล กุฏิภักดี; ธีรยุทธ มูเล็ง; สันติ ุอารักษ์คุณากร; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2559ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลาปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สัสดี กำแพงดี; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2559พัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมและสินค้า OTOP ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; แวซำซูดิน แวดอกอ
2557พัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมและสินค้า OTOP ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2561ภาวะการณ์ลงทุนการค้าชายแดนของธุรกิจ SMEs ไทย พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาธุรกิจไม้ยางผละผลิตภัณฑ์จากไม้ยางสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2562ระบบผสมผสานการจัดการทรัพยากรเครือข่ายและตรวจสอบผู้ใช้สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้แวซำซูดิน แวดอกอ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากนกวรรณ กาญจนธานี; นิมารูนี หะยีวาเงาะ; ปิยะดา มณีนิล; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2561แนวทางการจัดการกลุ่มอาชีพกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลาปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; ฐานนท์ มณีนิล
2561โครงการ หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอบต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ กิจกรรมที่ 7 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเบญญาดา เหล่าธนถาวร; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์; นิชาวดี ตานีเห็ง; นันทา จันทร์แก้ว; นันทา จันทร์แก้ว; ละออ มามะ; ปิยะดา มณีนิล; จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; ปิยะดา มณีนิล; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; สัสดี กำแพงดี; อัลอามีล มะแต