Browsing by Author รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-05การประเมินโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; ศิริชัย นามบุรี; อัสมาอ์ โต๊ะยอ
2560-10-18การใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานีรุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล; ฟาดีล๊ะ เซะบิง
2016-06-30ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2559ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
2558ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2562-07ปัจจัยที่ส่งผลต่อเสียงร้องของนกกรงหัวจุกที่ได้รับรางวัลในจังหวัดยะลามูดัซซิดร์ มาแจ; มูหัมมัดอามีน บาเหะ; อาดีลัน หะยีลาเตะ; อิมรอเฮม แพร; ฮัมดิลลาห์ เจะมูซอ; มุสลิมีน กาซอ; ทัศนา เกื้อเส้ง; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
2559ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมร่วมในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2563-06รับรองการจดแจ้งลิขสิทธิ์ "ปามอ"รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
2563-06รับรองการจดแจ้งลิขสิทธิ์ "ปามอ"รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
2563-07รับรองการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง พรุ่งนี้/Besok hari ประเภทดนตรีกรรมฮูซีน อับดุลรามัน; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; นูรฮายาตี เซ็ง; สุรชาติ รักอำนวยศิลป์
2563-07รับรองการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง พรุ่งนี้/Besok hari ประเภทดนตรีกรรมฮูซีน อับดุลรามัน; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; นูรฮายาตี เซ็ง; สุรชาติ รักอำนวยศิลป์
2563-07รับรองการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง พรุ่งนี้/Besok hari ประเภทโสตทัศนวัสดุฮูซีน อับดุลรามัน; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; จรัญ พิทักษ์ธรรม; โสภิญญา ขุนภักดี; สุรพล คลาดแคล้ว; ปัทมา เนียมบดี; นูรอัยนี มอดา
2563-07รับรองการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง พรุ่งนี้/Besok hari ประเภทโสตทัศนวัสดุฮูซีน อับดุลรามัน; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; จรัญ พิทักษ์ธรรม; โสภิญญา ขุนภักดี; สุรพล คลาดแคล้ว; ปัทมา เนียมบดี; นูรอัยนี มอดา
2561-01สภาวการณ์ปัจจุบันพืชสาคูในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล
2561-02-24โครงการบริการวิชาการ “กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบ สื่อการเรียนรู้วิชาภาษามลายูให้แก่ครูตาดีกา” ตำบลอัยเยอร์เวง อาเภอเบตง จังหวัดยะลาไซนีย์ ตำภู; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์