Browsing by Author มีนา ระเด่นอาหมัด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2562The Effect of Increasing Alcohol Excise Tax on Drinking Behavior of People in Thailandสุกฤษตา พุ่มแก้ว; มีนา ระเด่นอาหมัด; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; มานพ ทองไทย; อับดุลเราะห์มาน สาและ; เจนตา แก้วไฝ; ซูซัน หามะ
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามป่ากลุ่มบุหงาปืองาเต็ง อำเภอยะหา จังหวัดยะลาปวีณา เจะอารง; มีนา ระเด่นอาหมัด; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; รอมลี เจะดอเลาะ; ชรีฮาน ยีแว; อิมรอน มีชัย
2021การสื่อสารวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้ของไทยชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; มีนา ระเด่นอาหมัด
2563ความต้องการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลาสุกฤษตา พุ่มแก้ว; เจนตา แก้วไฝ; มานพ ทองไทย; มีนา ระเด่นอาหมัด; อรวรรณ กมล; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; อุมาพร เชิงเชาว์; ราเชษฐ์ หีมสุหร
2561นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี ภายใต้ทีม "KAME REROTEI" คว้ารางวัลชนะเลิศปวีณา เจะอารง; มีนา ระเด่นอาหมัด; นันทา จันทร์แก้ว; ละออ มามะ; มรีดา ปะดอนา; นางสาวนูรีซา มะนอฆอ; ไซนุง เจะโซะ; พาตานียะห์ หะมะ
2559ปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรธุรกิจท่องเที่ยว สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซูซัน หามะ; เจนตา แก้วไฝ; ศุภาวิณี กิติวินิต; มีนา ระเด่นอาหมัด
2561ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้มีนา ระเด่นอาหมัด; วรนาถ แซ่เซ่น; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2562-02-20ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้มีนา ระเด่นอาหมัด; วรนาถ แซ่เซ่น; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2562รายงานวิจัยรูปแบบตลาดนัดผู้สูงอายุ จังหวัดยะลามีนา ระเด่นอาหมัด; ฟาริห์ มะหมัด; มานพ ทองไทย
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทา จันทร์แก้ว; มีนา ระเด่นอาหมัด
2562แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีนา ระเด่นอาหมัด; สุกฤษตา พุ่มแก้ว; สันติ อารักษ์คุณากร; มานพ ทองไทย; พยอม ตอบประโคน; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2561แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวปฎิบัติการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนนัทที ขจรกิตติยา; มีนา ระเด่นอาหมัด; ดุษฎี นาคเรือง; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2562โครงการยกระดับ OTOP ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแยะ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลามีนา ระเด่นอาหมัด