Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6278
Title: ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้
Other Titles: Indigenous Knowledge of Three Cultural Foods in Southern Border Provinces
Authors: มีนา ระเด่นอาหมัด
วรนาถ แซ่เซ่น
นิมารูนี หะยีวาเงาะ
Keywords: ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาหารสามวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนใต้
Issue Date: 20-Feb-2562
Publisher: มหาวิทยาลัยทักษิณ
Series/Report no.: การประชุมสัมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27;343-357
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ และเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รู้จำนวน 27 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอาหารสามวัฒนธรรม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ (1) การสนทนากลุ่ม และ (2) การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำคะแนนที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาหาค่าร้อยละ การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ชนิดของอาหารที่นำไปศึกษาองค์ความรู้อาหารสามวัฒนธรรม คือ (1) แกงส้มปลามันขี้หนู (2) กุ้งผัดสะตอสามรส (3) ขนมเจาะหู (4) ปลาจีนนึ่งซีอิ๊ว (5) ไก่สับสูตรเบตง (6) ขนมม่อฉี (7) ฆูลาบือซา (8) บอเต๊าะ และ(9) ขนมเปียนา โดยอาหารทั้ง 9 ชนิด ได้ทำการศึกษาองค์ความรู้ซึ่งประกอบด้วย ประวัติอาหาร ลักษณะความเชื่อ ลักษณะอาหาร ส่วนผสมและแหล่งที่มา การประกอบอาหาร ลักษณะการบริโภค เวลาในการบริโภค และการเก็บรักษา ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับการพัฒนา คือ เฟซบุค แฟนเพจ ชื่อ “มา กิน กัน” ที่ได้นำเสนอสื่อภาพถ่าย และวีดีโอเกี่ยวกับอาหารสามวัฒนธรรม
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6278
Appears in Collections:4.02 บทความวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2562-27th Watpon TSU Proceedings - Cover.pdf8.83 MBAdobe PDFView/Open
2562-27th Watpon TSU Proceedings 343-357.pdf4.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.