Browsing by Author มนัส สุทธิการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การคัดกรองหุ้นสามัญตามหลักชารีอะห์ เพื่อการลงทุนตามหลักศาสนาอิสสามอาดัม ไกรสุทรังค์; ฮาซียะ ดอรอแซ; อัลอามีน มะแต; มนัส สุทธิการ
2561การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากลนันทรัตน์ นามบุรี; สันติ อารักษ์คุณากร; ไญยิกา ยอดสุดเอียม; อัลอามีน มะแต; อาดัม ไกรสุทรังค์; มนัส สุทธิการ; ฮาซียะห์ ดอรอแซ
2561การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารฮาลาลในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าสู่สากลนันทรัตน์ นามบุรี; สันติ อารักษ์คุณากร; ไญยิกา ยอดสุดเอียม; อัลอามีน มะแต; อาดัม ไกรสุทรังค์; มนัส สุทธิการ; ฮาซียะห์ ดอรอแซ
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้ากรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์จักสานเตยหนามธีรยุทธ มูเล็ง; อุมาพร เชิงเชาว์; วุฒิชัย คงยัง; สุริยา นาคิน; อิสมาแอ ยีมะแซ; มนัส สุทธิการ
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; นันทรัตน์ นามบุรี; สุธิดา เลขาวิจิตร์; ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; มนัส สุทธิการ; ธีรยุทธ มูเล็ง
2019การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์สานกระจูดณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์; นันทรัตน์ นามบุรี; สุธดิา เลขาวิจิตร์; ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; มนัส สุทธิการ; ธีรยุทธ มูเล็ง
2556การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาถิ่น (มาลายู): กรณีศึกษาตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชมนัส สุทธิการ; สันต์ชัย ยุติกา; ตะเลบ ธานมาศ; วรรไชย คงยศ; อับบ๊าส พาลีเขตต์
2563นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แบบผสมผสานวัตถุดิบของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; นันทรัตน์ นามบุรี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์ุ; มนัส สุทธิการ; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสด
2021นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แบบผสมผสานวัตถุดิบของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; จิราพร เกียรตินฤมล; นันทรัตน์ นามบุรี; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ; มนัส สุทธิการ; วิโรจน ไพบูลยเวชสวัสดิ์
2558บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพื่อขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน: กรณีศึกษามัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามนัส สุทธิการ; อิดริส ดาราไก่; วิษณุ บิลล่าเต๊ะ; อับดลสิต อิสลาม
2556ผู้นำสูงสุดด้านจิตวิญญาณต่อการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนนาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชมนัส สุทธิการ; อิดริส ดาราไก่
2563อัตลักษณ์ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจโอทอป 5 ดาว อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา เลขาวิจิตร; มนัส สุทธิการ; ชรีฮาน ยีแว; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
2562อัตลักษณ์ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจโอทอป 5 ดาวอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา เลขาวิจิตร์; มนัส สุทธิการ; ชรีฮาน ยีแว; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์