Browsing by Author ภูตรา อาแล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2565การจัดการทักษะการนําเสนอผลงาน conference For national or internationalวัชระ ขาวสังข์; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ภูตรา อาแล; นุชนภา เลขาวิจิตร์; ปิยะดา มณีนิล; มัสนา ตาเหร์
2559การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอป ระดับ 5 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; สุธิดา วัฒนยืนยง; ปวีณา เจะอารง; ภูตรา อาแล
2562การพัฒนาการฝึกอบรมมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ (GMP) ออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตการแฟโบราณ (โกปี้) อำเภอเบตง จังหวัดยะลาภูตรา อาแล
2558การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูป จังหวัดยะลา)อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ภูตรา อาแล
2557การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจกลุ่มแม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูป จังหวัดยะลา)อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ภูตรา อาแล
2563การพัฒนาไข่มุขโกปี๊เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนภูตรา อาแล
2561การใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล; อิบรอเฮม เฮ็งปิยา; นูรียะห์ บินอาแว; นูรไอนี เจะเลาะ; อิรฟานี มอลอ; อาซีหม๊ะ กอเดร์
2563ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษ คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชมเชย HR Genius 2019มูฮำหมัดไซดี อุเซ็ง; มะห์ดี ดาโอะ; มูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ; ณิชาวีร์ อาบู; กูซะอูดี กูบือโด; ฟาริด สอร์ด; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล; ปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเลิศในการตรวจสอบภายในและความอยู่รอด ขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษ์สำหรับธุรกิจโรงแรมเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; สันติ อารักษ์คุณากร; อับดุลเราะห์มาน สาและ; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล
2559ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล
2561ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในรายวิชาหลักการตลาดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาภูตรา อาแล
2563ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราดิบเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล; ศุภรัตน์ ไชยนาพงษ์; ฟาริด ลอร์ส; ซอฟี สารี; นิฟาฏิน โตะมิง; ยูวาตี ดาหะมะ; ทัศน์ภณธ์ อุดมรัตนสิน; ดานานี สาหะ
2561-12-21ยอดไปเลย!!! นักศึกษา วจก.มรย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้โครงการ HR Genius 2018วัชระ ขาวสังข์; ภูตรา อาแล; ซัยนับดิน จินตรา
2562รูปแบบการออมเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาภูตรา อาแล
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ภูตรา อาแล; สิรินธร ศานติประเสริฐ