Browsing by Author พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-04-24การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปราณี หลำเบ็ญสะ; ศุภลักษณ์ สินธนา; พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ; สุภา วัชรสุขุม; ยะพา เจ๊ะนิ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อานัส รุ่งวิทยพันธ์; นิยามาล อาแย; อามีเนาะ ดีแม; นิฮารงค์ โตะสู
2564-09การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นด้านสมรรถนะการวิจัยเชิงพื้นที่ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อรวรรณ กมล
2561-07การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซอและ เกปัน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อัจฉราพร ยกขุน
2559-04-24การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น)พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ; ศุภลักษณ์ สินธนา; ปราณี หลำเบ็ญสะ; สุภา วัชรสุขุม; ยะพา เจ๊ะนิ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อานัส รุ่งวิทยพันธ์; นิยามาล อาแย; อามีเนาะ ดีแม; นิฮารงค์ โตะสู
2561การใช้ภาษามลายูปาตานีของนักเรียนในโครงการ การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา-พหุภาษา จังหวัดยะลาศุภลักษณ์ สินธนา; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; สุภา วัชรสุขุม; นิยามาล อาแย; นิฮารงค์ โต๊ะสู; อามีเนาะ ดีแม
2564-01-23คณาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. คว้า 2 รางวัล BEST PAPER PRESENTATIONS งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 2nd International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER – 2021)อรวรรณ ทิพย์มณี; อัจฉราพร ยกขุน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; ซอและ เกปัน; ต่วนปัทมา ต่วนกอแตง; อับดุลฟาตะห์ ยาโงะ
2556-02-23นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในเวทีนำเสนอผลงานวิชาการวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2555โพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; นูรีนา มะมิง; นูรีซัน สะยาดะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; รุสลี สามะลาแล; อุสมาน กาเดาะ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; นูซาอาด๊ะ มะยิ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; ศิริชัย นามบุรี; วันชนะ พรหมทอง
2554-09-17นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียคว้า 2 รางวัล การประกวดหนังสั้นสารคดีเชิงวัฒนธรรม โครงการโรงเรียนทำหนังสารคดีวัฒนธรรมปีที่ 2 เขตภาคใต้ปทิตตา ดิษฐโส; อัมรัน เจ๊ะนิ; ศิริชัย นามบุรี; จันทนา มีชัยชนะ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; นโรดม กิตติเดชานุภาพ
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบรรยาย (Oral Presentation) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)นัจญมีน ยะระ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; รุสนี กาแมแล
2565-03-10นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโปสเตอร์ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (NSCIC 2022)ยูซรี ดาโอะ; อารีซา สาและ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2560-10-20นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลในการประกวดโครงการ "Hatyai Tech Startup 2017"มัสรีดา มอสุ; วันนิสา แวเตาะ; ฟาตีเม๊าะ เปะอะรอมิง; อัจฉราพร ยกขุน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2559-02-14บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับรางวัลดีเด่น วันราชภัฏ 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อรุณี ม่วงแก้วงาม; ไสศรี กูโน; ยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง
2017ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศุภลักษณ์ สินธนา; สุกินา อาแล; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อรวรรณ กมล
2560-07ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศุภลักษณ์ สินธนา; สุกินา อาแล; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อรวรรณ กมล
2565-03-10ระบบการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา ร้านวานิเฟอร์นิเจอร์ยูซรี ดาโอะ; อารีซา สาและ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2560-04ระบบการจัดหางานลุกมาน เจะโด; ฟาตีฮี สือแม; แพรวศรี เดิมราช; อัจฉราพร ยกขุน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2566-02-21ระบบการบูรณาการสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลากูอานีซะห์ ตูแวบือซา; อิลฮัม ปรีฆี; ซอและ เกปัน; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์
2566-02-21ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูลนัจญมีน ยะระ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; รุสนี กาแมแล
2560-04ระบบบันทึกการสอนของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายุสรอ อายะมะโซ; อันตีนะ เลเซ็งบลูกา; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อัจฉราพร ยกขุน
2560-06ระบบยืม-คืน ปริญญานิพนธ์สำหรับสาขาคอมพิวเตอร์นันทนา รัตนชัย; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; สุไฮลา ประดู่; นูรมาวาตี เจ๊ะมะ