Browsing by Author ประยูร ดำรงรักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-10-18การตรวจหาบอแร็กซ์ในผลไม้ดองและของหวานในเขตเทศบาลนครยะลาด้วยยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ฮูดา ดีเยาะ; การีสมะห์ มะแซ; ประยูร ดำรงรักษ์; อิมรอน มีชัย
2559-05-14คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาตีเราะห์ เจะมาซอ; คอลาณี มาโซ๊ะ; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; อีสรามีน เวาะแม; กุลธิดา วาหะ; สัลวา อาแวบือซา; สารีปะห์ วาเด็ง; สุรดา สุรพงษ์; นัสมีย์ แวดาโอะ; มูนีเราะห์ สูนาอาเล๊าะ; อาฟีซา กอมิง; ฮุสนา อาลี; ไซนุง ระสิมะหะมิ; ลิลลา อดุลยศาสน์; ฮัมดี เซ็ง; รอฮานี มิ; นูรีซัน เดง; ฟาดีลา กะนาเปะ; รอฮานา สาแม็ง; ทัศนีย์ ซาเลง; สารีนา สาและ; อัชมาน อาแด; ประยูร ดำรงรักษ์; นูรซีลา เละนุ๊; นูรีย๊ะ เลาะแม; อามานี สามะ; โรสลีนา จาราแว
2560-10-18ความหลากหลายของทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง (Duriozibethinus Murray) ในตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาพาตีเมาะ อาแยกาจิ; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; นัสรี มะแน; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; ซูไบดี โตะโมะ; ประยูร ดำรงรักษ์; รอฮานา ดาคาเฮง
2557ความหลากหลายของไลเคนในพื้นที่หุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลามูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; ประยูร ดำรงรักษ์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; พาตีเมาะ อาแยกือจิ; ซูไบดี โตะโมะ; นัสรี มะแน
2560-10-18ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดในแหล่งน้ําพื้นที่ตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซูไบดี โตะโมะ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; นัสรี มะแน; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; ประยูร ดำรงรักษ์; เวคิน วุฒิวงศ์
2558-03-13ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพประยูร ดำรงรักษ์
2558-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประยูร ดำรงรักษ์; ลักขณา รักขพันธ์; อาริฟ อุเซ็ง
2560-04ปริมาณโลหะหนักในอาหารที่จําหน่ายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีสูไวบ๊ะ ดาโอ๊ะ; ประยูร ดำรงรักษ์
2558-07สมบัติของดิน สถานะธาตุอาหารพืชในใบ และการเจริญเติบโตของยางพาราที่ปลูกในพื้นที่นาร้างอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; ประยูร ดำรงรักษ์; ศศิธร พังสุบรรณ
2559-10ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; ประยูร ดำรงรักษ์; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; นุชนาถ เต็มดี
2560-01-11อาจารย์หลักสูตรเคมีรับรางวัลชนะเลิศ The 2nd PERF YRU 2016 (สายวิชาการ)ประยูร ดำรงรักษ์