Browsing by Author นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-01การพัฒนารูปแบบบริการผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับ (Day care) ตามบริบทชายแดนใต้ กรณีศึกษาผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลานูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; รอฮานี อิสลามิกกุล
2563-07การรับรู้และการตอบสนองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ต่อการควบคุมยาสูบแบบบูรณาการมิติกฎหมายและมิติสังคมในระดับพื้นที่ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; อิสยัส มะเก็ง; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; ธงฉาน สุวรรณรักษา
2563-12-29การรับรู้และการตอบสนองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ต่อการควบคุมยาสูบแบบบูรณาการมิติกฎหมายและมิติสังคมในระดับพื้นที่: กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; อิสยัส มะเก็ง; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; ธงฉาน สุวรรณรักษา
2564-04-01การศึกษาประสิทธิผลครีมพอกผิวไพลในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวกาย กรณีศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; ยาวีตาร์ อีซอมูซอ; อานีตา ยาลีดอเลาะ; นูรฮายาตี กาเดร์
2561-04-25การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมนูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ
2562-09ธุรกิจสุขภาพสู่สังคมผู้สูงอายุนวรัตน์ ไวชมภู; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ
2564-03-31นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทย์ฯ มรย. เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายเพื่อยื่นใบเสนอโครงการเพื่อรับทุน 1.5 ล้านบาท โครงการ Gen Z Gen Biz Innovation Campนูรไอนี อาแว; ยาวีตาร์ อีซอมูซอ; อักรอม ยะโกป; เดียร์นา แม็ง; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช
2564-08-10นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับทุนดำเนินกิจกรรม โครงการสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 13ฮาซามี เจ๊ะมาเเจ; อาอีซะ กายอ; นูฮารีฟา กอเด; มูฮำหมัดสุไฮมิน มูซอ; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ
2564-03-31นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ Gen Z Gen Biz Innovation Campฟาร์อีซะห์ สอมะลี; กูฮัยยา ตูแวลอ; กูนาซีฟะห์ กูแมเร๊าะ; ฮูดา แวหะยี; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 (ระดับดีเด่น) การนำเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานูรฮายาตี กาเดร์; ยาวีตาร์ อีซอมูซอ; อานีตา ยาลีดอเลาะ; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ
2557-02-18บริโภคปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาไทยสุรีย์พร สุทธวีร์กูล; ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก; แสงหิรัญญา สหัสสธารา; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ
2564-02-10บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมงานวันราชภัฏ 64 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” พร้อมคว้า 9 รางวัล บุคคลดีเด่นนูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; อารอฟัต อาบู; อาเรีย มะแห; ซูบายด๊ะ มะแซ; สุใบด๊ะ เลาะลาแม; นูรฮานีซา สาเร๊ะ; นาซูรา วาแม; สูไรดา ยามา; นูรไลลา บือแน; ฮูดา เจ๊ะแวมาแจ; อารีดา ยามา; นุร์อาตีก๊ะ โวะ; ซาฟีรา สาและ; พลากร ประสงค์; มูนีเร๊าะ ผดุง; อุบล ตันสม; รอมลี เจะดอเลาะ; เมธิยา หมวดฉิม
2565-03-10ประสิทธิผลสครับสมุนไพรพอกผิวกายเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว กรณีศึกษาวัยผู้ใหญ่เพศหญิงในเขตเทศบาลนครยะลายาวีตาร์ อีซอมูซอ; อานีตา ยาลีดอเลาะ; นูรฮายาตี กาเดร์; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ
2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับ (Day care) ตามความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลานูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
2563-02-06ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดยะลามุสตูรา ยะโกะ; พิศมัย หอมจำปา; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; ฮูดา แวหะยี; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2565-03-10ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครยะลากัสมี สาแลง; กูสามีเราะ เซ็งลากูแว; นาปีซะห์ กาเดร์; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ
2564-04-01ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการนอนไม่หลับของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลามูฮำหมัดสุไฮมิน มูซอ; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; ฮูดา แวหะยี
2560-05ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการบริการด้านการนวดแผนไทยของประชาชนในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาการบริการด้านการนวดแผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; แสงหิรัญญา สหัสสธารา; ฮูดา แวหะยี; รัตติภรณ์ บุญทัศน์; เดียร์นา แม็ง
2564-05ผลการนวดสลายเซลลูไลท์ต่อเส้นรอบวงบริเวณต้นขาในผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง อ.เมือง จ.ยะลานูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ
2561-07-18ระบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอิสมาแอ ล่าเตะเกะ; นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; คอรีเย๊าะ ยามา; อิบรอเฮง แวนิ