Browsing by Author นันทา จันทร์แก้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การบริหารนวัตกรรมระบบบัญชีของกลุ่มเกษตร กรกรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัดนันทา จันทร์แก้ว
2021-03-20การบริหารนวัตกรรมระบบบัญชีสำหรับศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดยะลาละออ มามะ; นันทา จันทร์แก้ว
2559การใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องรายการปรับปรุงบัญชี รายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทา จันทร์แก้ว
2560-10-18การใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานีรุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล; ฟาดีล๊ะ เซะบิง
2560ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาซานีซา ดือราฮิง; กัสมีนี วิชา; สุไรณี สามะแอ; วัชระ ขาวสังข์; นันทา จันทร์แก้ว
2559ความเป็นจริงและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทา จันทร์แก้ว
2558ความเป็นจริงและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทา จันทร์แก้ว; นงนุช อุ่นอุดมรักษ์; ทิพยา ฤทธิเดช
2558ชุดคู่มือบัญชีวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มปักจักรบ้านปายอ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลานันทา จันทร์แก้ว
2561ต้นทุนการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทา จันทร์แก้ว
2561ทัศนคติในการชำระภาษีของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นูรฮูดา ดอปอ; รัศมี ดาโอ๊ะ; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; มีนา ระเด็นอาหมัด; นันทา จันทร์แก้ว; ละออ มามะ; พยอม ตอบประโคน
2561นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี ภายใต้ทีม "KAME REROTEI" คว้ารางวัลชนะเลิศปวีณา เจะอารง; มีนา ระเด่นอาหมัด; นันทา จันทร์แก้ว; ละออ มามะ; มรีดา ปะดอนา; นางสาวนูรีซา มะนอฆอ; ไซนุง เจะโซะ; พาตานียะห์ หะมะ
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนนมแพะ ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลาอุษณีย์ สามะแอ; ไอซะห์ คาเร็ง; นูรีฮัน อาเซ็ง; ต่วนย๊ะ ดอนิ; รอฮานา อาแว; ปยิะดา มณีนิล; นันทา จันทร์แก้ว; วัชระ ขาวสังข์
2561ปัญหาการบริหารความเสี่ยงผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดยะลานันทา จันทร์แก้ว
2020-04-29ปัญหาการบริหารความเสี่ยงผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยะลาละออ มามะ; นันทา จันทร์แก้ว
2560ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน ในรายวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 เรื่องลูกหนี้และสินค้าคงเหลือนันทา จันทร์แก้ว
2562พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาการบัญชีขั้นสูง 1นันทา จันทร์แก้ว
2562รายงานวิจัยการบริหารนวัตกรรมระบบบัญชีสำหรับวัดในจังหวัดยะลานันทา จันทร์แก้ว; ละออ มามะ
2563รายงานวิจัยการสำรวจความคิดเห็นต่อความเชื่อมั่นในการป้องกัน Covid – 19 ของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์นันทา; นันทา จันทร์แก้ว; รอสีตา สอนดี; ริซมา สาเม๊าะ
2561-01สภาวการณ์ปัจจุบันพืชสาคูในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทา จันทร์แก้ว; มีนา ระเด่นอาหมัด