Browsing by Author ดุษฎี นาคเรือง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดยะลาดุษฎี นาคเรือง
2552การพัฒนางานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ : ให้เป็นกลไกวิชาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดุษฎี นาคเรือง
2553การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ตำบลพร่อน จังหวัดยะลาดุษฎี นาคเรือง
2558การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียของประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้นุชนภา เลขาวิจิตร์; ดุษฎี นาคเรือง
2555การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานรณรงค์ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลาอัปสร อีซอ; ชมพูนุท ศรีพงษ์; นัทที ขจรกิตติยา; ปวีณา เจะอารง; ดุษฎี นาคเรือง
2016-06-30ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2558ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2017ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลาดุษฎี นาคเรือง; สุธิดา วัฒนยืนยง; นุชนภา เลขาวิจิตร์
2549ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดุษฎี นาคเรือง
2559พฤติกรรมการบริโภคน้ำนมแพะของผู้บริโภค ในตำบลท่าสาป จังหวัดยะลายามีละห์ มานะ; สวยบ๊ะห์ มุสอ; นูรีซา สะแม; ฟาดีลาร์ บาโด; นูรอัยนี มามะ; ดุษฎี นาคเรือง; วัชระ ขาวสังข์
2559ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมร่วมในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2552รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพที่เหมาะสม ตำบลพร่อน จังหวัดยะลาดุษฎี นาคเรือง
2559สถานภาพบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดยะลาดุษฎี นาคเรือง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ฎาวีณี ต่วนมูดอ
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดุษฎี นาคเรือง; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ปิยะดา มณีนิล
2021อิทธิพลของปัจจัยการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน โดยผ่านปัจจัยกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง และปัจจัยความสามารถในการบูรณาการความรู้ของวิสาหกิจชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดุษฎี นาคเรือง; ขวัญกมล ดอนขวา; อดิศักดิ์ สุวิทวัส
2018-08-10แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารจังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ดุษฎี นาคเรือง; วัชระ ขาวสังข์; ปิยะดา มณีนิล; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2561แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารจังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ดุษฎี นาคเรือง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ปวีณา เจะอารง; ภูริชาติ พรหมเต็ม; วัชระ ขาวสังข์; ปิยะดา มณีนิล
2561แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวปฎิบัติการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนนัทที ขจรกิตติยา; มีนา ระเด่นอาหมัด; ดุษฎี นาคเรือง; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2552โครงการการสนับสนุนผู้จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้โครงการ ABC-PUS/MAGดุษฎี นาคเรือง