Browsing by Author ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2563YRU Learning Sharing Programชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2562กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนธารน้้าทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อิสมาแอ ยีมะแซ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2020-08-31การ สื่อสาร เพื่อ การ จัดการ การ จำหน่าย สินค้า OTOP ใน ประเทศ มาเลเซียชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2021-03-24การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการบริหารบุคลากร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; แวซำซูดิน แวดอกอ; ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อุมาพร เชิงเชาว์
2563การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการบริหารบุคลากรคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(APP FMS)สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ; แวซำซูดิน แวดอกอ; ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อุมาพร เชิงเชาว์
2021การสื่อสารวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้ของไทยชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; มีนา ระเด่นอาหมัด
2559การสื่อสารเพื่อการจัดการการจำหน่ายสินค้า OTOP ในประเทศมาเลเซียชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; สุไลนี อาแล
2560การสื่อสารเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้าน ส.ว.นอก หมู่ที่ 2 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2557การสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2563คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดี ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2560ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP) ในประเทศ มาเลเซียชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2560ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP) ในประเทศมาเลเซียชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2562-09-11นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ร่วมกับทีมทานตะวันจ้า เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในโครงการ Deep souy young film makerนครินทร์ หะยีฮามะ; ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; นิชาวดี ตานีเห็ง; ชฎาภรณ์ สวนแสน; สุไลณี อาแล
2561พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการรูปแบบรายการโทรทัศน์ ของผู้สูงอายุในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2559รางวัลดุษฏีนิพนธ์ดีเด่น การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2560รางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาธุรกิจและการท่องเที่ยว การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2561อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กระจูดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2561อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2564-02-24โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2564-09โครงการพัฒนามัคคุเทศก์/นักสื่อความหมายชุมชนชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ