Browsing by Author คมวิทย์ สุขเสนีย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-10-25THE DEVELOPMENT OF “POR-NOR-DA-LAE” NETWORK IN NARATIWAT PROVINCEKhomvit Suksenee; Phonphan Khamkhunasai; Elham Yeelateh; คมวิทย์ สุขเสนีย์; อิลฮัม ยีลาเตะ
2559การพัฒนารูปแบบการส่งเสรมิการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21: ศึกษากรณี หมวดรายวิชาเฉพาะ หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; สุวิมล อิสระธนาชัยกุล; สุวิมล แซ่ก่อง; สุวิมล แซ่ก่อง; ศรินทร์ญา จังจริง; อิสยัส มะเก็ง; คมวิทย์ สุขเสนีย์; มุบดี อุเด็น; ชัยวัฒน์ โยธี; ปพน บุษยมาลย์
2562การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านประชาสังคม ของผู้สูงอายุชุมชนสามัคคี จังหวัดยะลาชัยวัฒน์ โยธี; คมวิทย์ สุขเสนีย์; สุไลมาน หะโมะ; ศฤงคาร กิติวินิต; วันฮารงค์ บินอิสริส
2562การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านประชาสังคม ของผู้สูงอายุชุมชนสามัคคี จังหวัดยะลาชัยวัฒน์ โยธี; คมวิทย์ สุขเสนีย์; สุไลมาน หะโมะ; ศฤงคาร กิติวินิต; วันฮารงค์ บินอิสริส
2561รูปแบบการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยองค์กรภาคประชาสังคมตายูดิน อุสมาน; วันฮารงค์ บินอิสริส; สุไลมาน หะโมะ; คมวิทย์ สุขเสนีย์
2565แนวทางการดูแลนักศึกษาด้านจิตใจ กับ Together We Can สิงห์เทาชายแดนใต้นินุสรา มินทราศักดิ์; คมวิทย์ สุขเสนีย์; สุไลมาน หะโมะ; นาเดีย ปายอ; วันฮารงค์ บินอิสริส; นูรีดา อูมา