Browsing by Author กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-08-18การจัดการธุรกิจกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาพะเยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น​ 2563กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2558การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอประดับ 5 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ย์ภูตรา อาแล; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2563-07-14การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2562การพัฒนากระบวนการผลิตบ๊ะจ่างธัญพืชสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ปวีณา เจะอารง; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ชรีฮาน ยีแว; มูฮัมหมัด ปุ
2019-10-28การพัฒนากระบวนการผลิตบ๊ะจ่างธัญพืชสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตําาบลธารน้ำทิพย์ จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ณฏฐาระวี พงศ์กระพันธุ์; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; มูฮําาหมัด ปุ; ชรีฮาน ยีแว; เอกรัตน์ สุวรรณรัตน์
2561การพัฒนาการตลาดของกลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลาปวีณา เจะอารง; อัปสร อีซอ; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2561การพัฒนานวัตกรรมการตลาดจากภูมิปัญญาการเลี้ยงนกเขาปวีณา เจะอารง; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ชรีฮาน ยีแว
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามป่ากลุ่มบุหงาปืองาเต็ง อำเภอยะหา จังหวัดยะลาปวีณา เจะอารง; มีนา ระเด่นอาหมัด; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; รอมลี เจะดอเลาะ; ชรีฮาน ยีแว; อิมรอน มีชัย
2563การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการตลาดของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดบ้านตาพะเยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ฐานกุล กุฏิภักดี; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ปวีณา เจะอา
2560การพัฒนาแนวทางการออกแบบแคตตาล็อกผ้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง; นันทรัตน์ นามบุรี; อัปสร อีซอ; อับดุลเราะห์มาน สาและ; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ธีรยุทธ มูเล็ง; ชรีฮาน ยีแว
2560การพัฒนาแนวทางการออกแบบแคตตาล็อกผ้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง; นันทรัตน์ นามบุรี; ธีรยุทธ มูเล็ง; อัปสร อีซอ; ชรีฮาน ยีแว; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2560ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลานิอารีนีย์ ซะลอ; มูรณี สะมะโตะ; มารินยา มะหะมะ; บาดรียะห์ สิกะ; นิอาลียา แวดอเลาะ; อานีสวีรา เจ๊ะหะ; สัสดี กำแพงดี; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; วัชระ ขาวสังข์
2562นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้เข้ารอบการประกวดระดับประเทศ โครงการ Smart Retail Innovation Contest 2020แวนะห์ มือลี; บุสรอ สาแปอิง; ซารีฮา บาโด; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; เบญญาดา เหล่าธนถาวร
2559ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลานูรีดา มะดีเยาะ; ซานีย๊ะ กลาแต; ซูไรยา สาแม; รอปีอะห์ ยูโซะ; ฮายาตี เจะเฮง; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; วัชระ ขาวสังข์
2559ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล
2563ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; สุธิดา เลขาวิจิตร์; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์
2559ผลการสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผลการสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการ; วัชระ ขาวสังข์; ธีรยุทธ มูเล็ง; สัสดี กาแพงดี; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อนัส อาแว
2560พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้โรงอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานิโนร์อัยดา บินนุ; ฮุสนา สาแล; มาสือนี มะดีกาเจ; อาตีกะห์ อาแว; รูสมานีรา มะ; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; วัชระ ขาวสังข์
2563รายงานวิจัยการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดปัตตานี ตามโครงการพระบรมราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปวีณา เจะอารง; อัปสร อีซอ; ศุภมาศ รัตนพิพัฒน์; ธีรยุทธ มูเล็ง; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2564-01-31วิทยากรบรรยายพิเศษกัลยรัตน์ พินิจจันทร์