Browsing by Author ดาริกา จาเอาะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2563-02-28การดูดซับเสียงจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยเปลือกส้มโออีลีย๊ะ หลงเน๊าะ; นูรซูฮาดา บินดุลเล๊าะ; ดาริกา จาเอาะ
2560-05การตรวจวัดปริมาณค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี (40K, 226Ra และ 232Th) ในตัวอย่างข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง (Oryza Sativa) จังหวัดปัตตานี โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโทรเมตรีฮูเซ็ง ชายดานา; ไมมูน อินตัน; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ; ไซนับ ดอเลาะ
2560-07การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์222Rn ในตัวอย่างน้ำดื่มบริเวณชุมชนตลาดเก่าเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฮูเซ็ง ชายดานา
2560-04การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติ/กราฟีนคอมโพสิตอัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ไมมูน อินตัน; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2566-02-21การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปบอลยางพาราโดยใช้แม่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์สามมิตินูรียะห์ บือนีมะเร๊ะ; นุรฮีซาตีฮ์ โฉมอุภัย; ซาฟีรา หะยียูนุ; อับดุลอานัส ยือโระ; นูรซูฮาดา บินดุลเล๊าะ; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11การพัฒนาวัสดุดูดซับเสียงจากโฟมยางธรรมชาติต่วนอานีตา ปาแซ; กูวีตา ดาจูดา; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11การพัฒนาแอคทูเอเตอร์จากยางธรรมชาติผสมแกรไฟต์ในแบตเตอรี่เสื่อมสภาพลาตีฟะ อาแว; ซูมัยหย๊ะ สาและ; ดาริกา จาเอาะ
2563-02-28การพัฒนาโฟมยางดูดซับเสียงจากน้ำยางธรรมชาติอัสมา สายอ; อรญาณีย์ เจะปอ; นูรซูฮาดา บินดุลเล๊าะ; ดาริกา จาเอาะ
2562-02-07การพัฒนาโฟมยางดูดซับเสียงโดยใช้ซัลโฟนิลไฮดราไซด์นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ดาริกา จาเอาะ
2561-02-11การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของน้ำแร่จากแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ซูไรนี มะนอ; รอดียะห์ มะวิง; ดาริกา จาเอาะ; ไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ
2562-01การศึกษาคุณภาพน้ำและปริมาณแร่ธาตุจากแหล่งที่ใช้อุปโภคและบริโภค ในเขตชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลาดาริกา จาเอาะ; ไมมูน อินตัน; อามีนี เจ๊ะลี
2560-04-19การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งจากปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของเรดอน-222 ในตัวอย่างน้ำดื่ม ด้วยเทคนิค RAD H2Oไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2560-10-18ชุดทดลองสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นผิวโรสลีนา จาราแว; ดาริกา จาเอาะ; นัสรีนา เจ๊ะมะ; ฮูเซ็ง ชายดานา
2560-02-13นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ 2560สารีนา อุมา; ธวัชชัย ปราณขำ; มูนีเร๊าะ ผดุง; รุสลัน ดือเระ; สุภา ยธิกุล; วรพจน์ แซ่หลี; อัซมะ มะเกะ; ดาริกา จาเอาะ; รอยฮัน เจ๊ะโซะ; อัชมาน อาแด
2563-02-28นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มรย. คว้า 4 รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (NCST 2020) “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”ไอนีย์ สาเก็ง; สากีหนะ ซาร์; ปาวีณา ดุลยเสรี; อาอีเสาะ สือรี; มูรีนี ดอเฮง; ดาริกา จาเอาะ; อีลีย๊ะ หลงเน๊าะ; อัสมา สายอ; อรญาณีย์ เจะปอ
2563-07-17นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลต้นกล้าวิจัย โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์​ ครั้งที่ 5 (LAC 2020)ซีตีพาตีเมาะ ยีสาแม็ง; ดาริกา จาเอาะ
2566-02-17นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดี ประเภท Poster Presentation การนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 22นุรฮาฟีซา มามะ; อานีสา มูเซะ; พารีด๊ะ ปะเปาะ; นูร์อัยนา เย็ง; ดาริกา จาเอาะ
2565-05-18นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและรางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4โซฟีนา สาเม๊าะ; ฮาลีเมาะ กะรุมอ; ดาริกา จาเอาะ
2565-05-18นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4นัสลิน แตเซ็ง; ดาริกา จาเอาะ
2565-02-02นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับอุดมศึกษา งานวันนักประดิษฐ์ 2564-2565 (Thailand Inventors Day 2021-2022)แอเส๊าะ แวบากา; สาวิณี เจะอะ; ซอลีฮะห์ กาซอ; อักรีมา อาดำ; ดาริกา จาเอาะ