Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6907
Title: ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์บ้านควนแตน ตําบลท่าเรือ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Keywords: วัฒนธรรม
ประเพณี
สะเดาะเคราะห์
การลอยแพ
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Abstract: การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์บ้านควนแตน ตําบลท่าเรือ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูู้รู้ ผู้อาวุโสและคนวัยทํางาน บ้านควนแตน ตั้งถิ่นฐานใกล้แม่น้ํา ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และทํานา ทําสวน ซึ่งต้องอาศัยน้ําจากธรรมชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะการทําประมงพื้นบ้านต้องประสบกับภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน บางครั้งการทํานาต้องประสบกับภัยจากลมพายุ สร้างความเสียหายให้พืชผล การเกษตร ผลการวิจัยพบว่า ประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ของคนในบ้านควนแตน เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อทางวัฒนธรรมเป็นการส่งผ่านอุดมการณ์ทางสังคมของคนในชุมชนทั้งเพื่อสร้างความสามัคคีและดํารงไว้ซึ่งสายสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ เพราะด้วยเหตุนี้จึงจัดงานประเพณีลอยแพสะเดาะเคราะห์ขึ้นเป็น ประจําทุกปี ให้พระแม่คงคาเทพีแห่งน้ํา ดลบันดาลให้พืชผล การเกษตร เกิดความอุดมสมบูรณ์ได้ จะคอยปกป้องคุ้มครองชาวบ้านควนแตนให้มีความอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ โดยทําแพเล็กๆ แล้วใส่เสบียงอาหารสด อาหารแห้ง ตัดเล็บ ตัดผมใส่ในแพ ลอยไปในแม่น้ําแห่งนี้ เพื่อตอบแทนบุญคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพบูชา นับถือ และถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ด้วย
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6907
Appears in Collections:8.5 วิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ลอยแพสะเดาะเคราะห์บ้านควนแตน.pdf412.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.