Search


Current filters:



Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-08-24นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)รอกีเยาะ อะหวัง; นูร์อัยนา เย็ง; พารีด๊ะ ปะเปาะ; ฮามีดะห์ แยนา; นูรอีลมี เปาะโฮะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2564-08-24นักศึกษาหลักสูตรเคมีและหลักสูตรฟิสิกส์ได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)อัคร์มาน อีแต; ฮัมดีย์ ยานยา; ฮาซัน ดอปอ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; อุบล ตันสม
2564-08-24นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)ตัสนีม เจ๊ะแล๊ะ; กูฮาบีบะฮ์ ดอฆอ; อามานี เจ๊ะเดะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; อัชมาน อาแด
2564-04-01ประสิทธิภาพการลดทอนอุณหภูมิของกล่องเลี้ยงผึ้งชันโรงจากพอลิเมอร์ชนิดพอลิเอทิลีนแลที่มีผลต่อการเพิ่มของโพรพอลิสนูรอฮานา สะแลแม; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2564-01-31ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์สัญจรอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2564-12ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สัญจรอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2564-01ผลของการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรซวรรณา เซพโฆลาม; ปัทมา พิศภักดิ์; รูฮัยซา ดือราแม; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ศศิธร พังสุบรรณ; อลภา ทองไชย; ดาริกา จาเอาะ; ปาวีณา ดุลยเสรี; ฮานีดา เมาะมิง