2.04 วิจัย Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 253
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าข้าวเกรียบปลาในชุมชน ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีวัชระ ขาวสังข์
2556การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาถิ่น (มาลายู): กรณีศึกษาตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชมนัส สุทธิการ; สันต์ชัย ยุติกา; ตะเลบ ธานมาศ; วรรไชย คงยศ; อับบ๊าส พาลีเขตต์
2559อัตลักษณ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุธิดา เลขาวิจิตร์
2558ความยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา; อัปสร อีซอ; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์; ดุษฎี นาคเรือง
2561การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกไปประเทศจีนของผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมใน เขตจังหวัดยะลา กรณีศึกษา บริษัท นูนูห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสุไลยา กุวิง; วัชระ ขาวสังข์; มูรณี อาบู; มนาลล์ ดือเร๊ะ; รุสมาณี สาอุ
2559ประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”นันทรัตน์ นามบุรี
2561การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานกิจการฮัจย์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียอับบ๊าส พาลีเขตต์
2558บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพื่อขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน: กรณีศึกษามัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามนัส สุทธิการ; อิดริส ดาราไก่; วิษณุ บิลล่าเต๊ะ; อับดลสิต อิสลาม
2556การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบูรณาการ โดยใช้การสื่อสารการตลาดแบบ ผสมผสาน“สร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักศึกษาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาอัปสร อีซอ
2552การพัฒนาชุดนักศึกษามุสลิม(ฮิญาบ)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคใต้นัทที ขจรกิตติยา
2561การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบูรณาการ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอัปสร อีซอ
2563นวัตกรรมการพัฒนาสื่อสร้างสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุเพียงลำพังตามวิธีมุสลิมในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลาฎาวีณี ต่วนมูดอ
2556ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งทางถนนในพื้นที่ จังหวัดยะลาธีรยุทธ มูเล็ง
2561ต้นทุนการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทา จันทร์แก้ว
2560อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอับบ๊าส พาลีเขตต์
2561ทัศนคติของผูู้บริหารธนาคารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้า. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทรัตน์ นามบุรี
2556ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีผลต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศวุฒิชัย คงยัง
2562ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบัญชีธนาคารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภูริชาติ พรหมเต็ม; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ทิพนพพร เกื้อเกตุ
2563การบริหารนวัตกรรมระบบบัญชีของกลุ่มเกษตร กรกรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรกรงปินัง จำกัดนันทา จันทร์แก้ว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 253