1.05 วิทยานิพนธ์ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
Issue DateTitleAuthor(s)
2566การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรม สุขภาพของผู้สูงอายุมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีนิอิมรอน ดอเลาะ
2566การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคระบาดของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไพศาล แซ่จ้อง
2566การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกไพสิฐ จิรรัตนโสภา
2565การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพด้วยป่าธรรมชาติบําบัด หุบเขาลําพญา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ในอนาคตนิรมล พึ่งธรรมเดช
2566การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคใต้ในประเทศไทยนิฮาฟีซา หะยีวาเงาะ
2565การพัฒนารูปแบบมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถาน ประกอบกิจการของประเทศไทยในอนาคตสุรเดช สุวรรณชาตรี
2566การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ซาวียะห์ สาเหาะ
2566การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ Cool-Critical-Creative-Meaningful ร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กามาลุดดีน ภู่ทับทิม
2566การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Concrete-Pictorial-Abstract และแนวคิด Model-Eliciting Activities เรื่อง ทศนิยม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อังคณา ทิพยรุ่งโรจน์
2566การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาร่วมกับห้องเรียนจักรวาลนฤมิตเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อานัส สามอ
2566การพัฒนาชุดกิจกรรมอันปลั๊กโค้ดดิ้งร่วมกับสื่อความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาประถมปีที่ 4 ในโรงเรียนขนาดเล็กนาดียะห์ สาหม๊ะ
2566การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิทยาการหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สุมัยย๊ะ สาแอ
2566การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม โดยใช้วิธีการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พลังงานกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชัญญานุช แย้มไสว
2566การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงด้วยจักรวาลนฤมิตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทางเทคโนโลยีวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารัฐเดช เซ็ง
2566การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4แวซากียะห์ วานิ
2566การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เคมี เรื่อง กรด-เบส โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอามัน วีรภัทรษฎากร
2566การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Concrete-Pictorial-Abstract ร่วมกับโปรแกรม GeoGebra AR เรื่อง เวกเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกเชิงปริภูมิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สุพัตรา เนาว์ไพร
2566การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Concrete-Pictorial-Abstract ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง รูปเรขาคณิต เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สมฤทัย หอมวงศ์
2566การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนเสมือนจริงด้วยจักรวาลนฤมิต โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเรื่อง ความน่าจะเป็น เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ฮัมดีย์ บือแน
2566การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และ การหารทศนิยม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วรางคณา ชัยสุวรรณ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46