1.05 วิทยานิพนธ์ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
Issue DateTitleAuthor(s)
2566การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ภาคตัดกรวยเกาซัร โตะแม
2565การพัฒนารูปแบบการจัดการกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของประเทศไทยในอนาคตคเณศ รัตนวิไล
2565การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุธิดา เลขาวิจิตร์
2565รูปแบบการจัดการต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของ ชุมชนลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาในอนาคตสนิท บุญราศรี
2565การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของประเทศไทยในอนาคตวรเกียรติ ไชยชนะ
2565การพัฒนารูปแบบการจัดการกรีนโลจิสติกส์เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของประเทศไทยในอนาคตณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์
2562อนาคตที่พึงประสงค์ของหน่วยบริการปฐมภูมิบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียในทศวรรษหน้าเพลินพิศ พงศ์ปริญญากุล
2561รูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้านิมัศตูรา แว
2559-07-25ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา: ตําบลบาละ อําเภอกาบัง จังหวัดยะลามันโซร์ ดอเลาะ
2559-04-20การมีส่วนร่วมของประชาชนในการหารูปแบบการจัดการมูลฝอยในชุมชน บ้าน กม. 26 ใน ตําบลตาเนาะปูเต๊ะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาฟาฎีละห์ มะเระ
2558-07-24ผลของผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุบ้านนํ้าขาว ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสนิภารัตน์ ศรีรักษ์
2562-01-29การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าบาติกใน 3 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยในอนาคตมาหามะ อารียู
2556-02-06สภาพการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองปัตตานีและเทศบาลเมืองนราธิวาสธิดา ฉันทศิริรัตน์
2562-02-26รูปแบบการฝึกอบรมการใช้ปืนพกสั้นที่เหมาะสมของผู้ได้รับอนุญาตในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สมศักดิ์ พยากรณ์
2557-09-14การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีของน้ำประปาภูเขาในชุมชนบ้านบือซู ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาอาฟาฟ อาลี
2559-07-25ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลาฮานี เวาะและ
2557-09-14คุณภาพนํ้าของน้ำบ่อตื้นในหมู่บ้านอูแบ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลานุรฮายาตี มานิ๊
2558-06-18ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติโดยการประยุกต์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อความรู้ ความตระหนัก และทักษะในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตสุลียพร ศรีประไพ
2559-07-21ปัจจัยที่มีอิทธิพพลลต่อกิจกรรมการดําเนินงานสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12อนุรัตน์ ไชยนุราช
2559-07-05ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมารดียานา สาเมาะบาซา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25