1.02 บริการวิชาการ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 59
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองม้วนอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสุธีรา ศรีสุข; ภัทรวดี เอียดเต็ม
2563โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21มูนีเร๊าะ ผดุง; ปัทมา พิศภักดิ์
2562-09โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานประกอบการและผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รีภัทรวดี เอียดเต็ม; จริยา สุขจันทรา
2557-07-11การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการมูลฝอยในโรงเรียนเขตเทศบาลนครยะลานิธิ พลไชย; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2557-02-09พัฒนาทักษะปฏิบัติการกลศาสตร์พื้นฐานโรสลีนา ยูโซะ
2558-01-31การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; สายใจ แก้วอ่อน; อลภา ทองไชย; ลักขณา รักขพันธ์
2561-05-26การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหารในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าสาปซันวานี จิใจ; นิสาพร มูหะมัด; ไซนะ มูเล็ง; ศศิธร วิโนทัย; ธีรกานต์ วิคะบำเพิง
2561-04-25การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมนูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ
2557-07-11การประยุกต์ใช้สื่อ Social Media กับการเรียนการสอนอิมรอน แวมง; พรรณี แพงทิพย์; ศิริชัย นามบุรี; ปรีชา พังสุบรรณ; จันทนา มีชัยชนะ
2557-02-08พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเกษตรอิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์
2557-07-15พัฒนาเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
2561-05-10การเลี้ยงนกกระทาอย่างครบวงจรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนจารุณี หนูละออง; บุคอรี มะตูแก; เกตวรรณ บุญเทพ; สุวรรณา ทองดอนคำ; อนุพล พุฒสกุล
2557-05-30ค่ายเรียนรู้และฝึกทักษะเคมีอุบล ตันสม
2559-10ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; ประยูร ดำรงรักษ์; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; นุชนาถ เต็มดี
2557-07-11อบรมเชิงปฏิบัติการตกแต่งภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshopฟูไดละห์ ดือมอง
2557-07-11การอบรมและพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจันทนา มีชัยชนะ; ศิริชัย นามบุรี; มูนีเร๊าะ ผดุง; เอกภักดิ์ มีชัย; นิพนธ์ บาดกลาง
2561-01อบรมพัฒนาทักษะทางเคมีสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้อรวรรณ ทิพย์มณี; ฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ
2561-02-14นักสืบแมลงท้องถิ่นอลภา ทองไชย; ศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; มนทกานต์ พิมเสน; จารุ นิคม; ลักขณา รักขพันธ์; ซีรีหัน ชายดานา
2561-02-10อบรมเชิงปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียนซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
2561-03-17ค่ายดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสมกรณ์ ชัยวรากรณ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 59