Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนาจ บทบาท หน้าที่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ของประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กรณีศึกษาการกระทำผิดที่ถูกลงโทษและถูกตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เทคนิค วิธีชี้แจง การให้เหตุผล การเตรียมเอกสาร เตรียมความพร้อมก่อนหลังการตรวจสอบ กลยุทธ์การนำเสนอผลงาน และการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรียนรู้เทคนิค และทักษะการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย สำหรับประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น เรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2/2565 วันที่ 25-27 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมมาริไทน์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สรุปรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ที่จำเป็นต่อการบริหารงาน ของฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิม เทคนิคการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ณ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรียนรู้เทคนิค และทักษะการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย สำหรับประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น เรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 28 – 30 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาย จังหวัดเลยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนาจ บทบาท หน้าที่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ของประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 2/2565 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนาจ บทบาท หน้าที่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ของประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 3/2565 วันที่ 14-16 มกราคม 2565 ณ โรงแรมภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะ เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพและสรุปรวบรวมกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิม รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 22 -24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น สรุปรวมกฎหมายสำคัญและการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาวะผู้นำและภาพลักษณ์องค์กรสำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 11-13 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด