Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรติดตามความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่น ภายหลังโควิด 19 เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นรวมทั้งประยุกต์พัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับ New Normalสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรติดตามความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่น ภายหลังโควิด 19 เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นรวมทั้งประยุกต์พัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับ New Normalสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด