Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่ล่าสุด) ที่แก้ไขเพิ่มเติม บทบัญญัติและข้อห้ามต่าง ๆ และเทคนิคทิศทางการสื่อสาร นำเสนอให้เข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก เพื่อการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2562รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมและข้อควรระวังกฎหมาย หลักเกณฑ์การแก้ไข พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่ล่าสุด) และกระบวนการสำคัญการพิจารณา ข้อบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 3/2563 วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคกลยุทธ์ การบริหารงานที่ทันต่อสถานการณ์ สร้างภาวะผู้นำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ระเบียบ ข้อกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพิ่มทักษะการนำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาไปสู่การปฏิบัติติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความเป็นผู้นำ การสื่อสารนำเสนอ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมและข้อควรระวังกฎหมาย หลักเกณฑ์การแก้ไข พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่ล่าสุด) และกระบวนการสำคัญการพิจารณา ข้อบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 4/2563 วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด