Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ระบบและกลไกการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกตรงโควตา (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการวัดผลและประมวลผลการสอบกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการดำเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการกำกับติดตามการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้เรียนกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา