Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/1177
Title: ประวัติจังหวัดยะลา
Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Keywords: จังหวัดยะลา
ประวัติศาสตร์
ยะลา
Issue Date: 2553
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Description: ประวัติความเป็นมาของจังหวัดยะลา คำว่า “ยะลา” มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า “ยะลอ” ซึ่งแปลว่า “แห” ตามประวัติตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้น “เมืองยะลา” เป็นส่วนหนึ่งของเมืองมณฑลปัตตานี ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงให้โปรดเกล้าให้มีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคใหม่ เป็นการปกครองแบบเทศาภิบาล โดยออกประกาศข้อบังคับสำหรับการปกครอง 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ซึ่งประกอบด้วย เมืองปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี ยะลา ระแงะ และเมืองรามัน ในแต่ละเมืองมีพระยาเมืองเป็นผู้รักษาราชการ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ต่อมาในปีพุทธศักราช 2476 ได้มีการยุบเลิกมณฑลปัตตานี และได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน “เมืองยะลาจึงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน” สำหรับเมืองยะลา ได้มีการโยกย้ายที่ตั้งมาแล้ว 4 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1 ตั้งเมืองอยู่ที่ตำบลบ้านยะลา ครั้งที่ 2 ได้ย้ายไปตั้งที่ตำบลท่าสาป(ฝั่งซ้ายของแม่น้ำปัตตานี) ครั้งที่ 3 ได้ย้ายไปตั้งที่เมืองสะเตง (ทางขวาของฝั่งแม่น้ำปัตตานี) ครั้งที่ 4 ได้ย้ายไปตั้งที่ตำบลบ้านนิบง ในสมัยอำมาตย์โทพระรัฐกิจวิจารณ์(สวาสดิ์ ณ นคร) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คนที่ 10 (พ.ศ.2456-2458) ได้วางผังเมืองด้วยการหาจุดศูนย์กลางใจเมือง โดยการปักหลักไว้และเอาก้อนหินวางไว้เป็นเครื่องเรียกว่า “กิโลศูนย์” และลากเส้นกลมเป็นชั้น ๆ มีถนนรองรับเป็นตาข่ายลักษณะใยแมงมุมที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดความสะอาด 3 ปีซ้อน(พ.ศ. 2528-2530) และในปี 2540 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอนามัยโลกให้เป็น 1 ใน 5 เมืองของประเทศไทยในโครงการเมืองน่าอยู่ทั่วโลก คำขวัญประจำจังหวัดยะลา “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”ตราประจำจังหวัดยะลา ตราประจำจังหวัดยะลารูปเหมืองแร่ดิบุก หมายถึง พื้นที่ของจังหวัดยะลาอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่งดิบุกและอาชีพหลักของประชาชนในอดีต คือ การทำเหมืองดีบุกธงประจำจังหวัดยะลา แถบบนสีเขียว แถบล่างสีขาวสัตว์ประจำจังหวัดยะลา คือ ช้างเผือกต้นไม้ประจำจังหวัดยะลา คือ ต้นศรียะลา (โสกเหลือง , อโศกเหลือง)ดอกไม้ประจำจังหวัดยะลา คือ ดอกพิกุล อ้างอิง ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดยะลา โครงการวัฒนธรรมเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดยะลา
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/1177
Appears in Collections:8.2 บทความวิชาการ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ประวัติจังหวัดยะลา.pdf357.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.