Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 263 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563ผลงานเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณหนังสือรับภายในและภายนอก งานธุรการและสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสมชาย เดเบาะ
2563คู่มือการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)สมชาย เดเบาะ
2564Checklist Card หลักฐานเบิกงบประมาณศุนิสา เจะแวมาแจ
2564เครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบการออกแบบ STACKกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2564ทะเบียนงานสารบรรณออนไลน์ศุนิสา เจะแวมาแจ; มาลีรัตน์ อิ่นทา
2556คู่มือนักศึกษา'56 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2561กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือปฏิบัตืหรือมาตราการปฏิบัติ (คู่มือประชาชน)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2550คู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษาออนไลน์สำหรับอาจารย์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2561คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2561คู่มือลงทะเบียนออนไลน์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Discover

Date issued